Cách phát âm đuôi s/es

Cách phát âm đuôi s/es

1. Phát âm là /s/

- Khi các từ đó có tận cùng là các phụ âm vô thanh :  /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/.

 - Ví dụ:

  • Stop /stɔp/ có tận cùng là /p/ nên khi thêm đuôi “s” thì sẽ được đọc là /stɔps/ (She stops playing badminton.)
  • Start /stɑ:t/ có tận cùng là /t/ nên được đọc là /stɑ:ts/  (She starts watching horror movie.)

 

2. Phát âm là /z/:

- Khi từ đó có tận cùng là các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

- Ví dụ:

  • Love /lʌv/ kết thúc bằng /v/ nên khi thêm “s” thành “Loves” thì sẽ được đọc là /lʌvz/ (He loves you so much).
  • Bag /bæg/ kết thúc bằng /g/ n ên khi thêm đuôi “s”  thì sẽ được đọc là /bægz/ (I bought two bags from that store.)

 

3. Phát âm là /iz/:

- Khi từ đó có tận cùng là các phụ âm gió:  /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

- Ví dụ:

  • Watch /wɔtʃ/ kết th úc b ằng /tʃ/ nên khi thêm “es” vào sẽ đư ợc đọc thành /wɔtʃiz/ (He watches TV everyday.)
  • Class /klɑ:s/ có tận cùng là /s/ nên khi thêm đuôi “es” thì sẽ được đọc là /klɑ:siz/ (I have two classes per day.)

 

Như vậy, cách phát âm đuôi “s”/” es” sẽ phụ thuộc vào âm cuối của từ. V ì vậy, hãy luyện tập thật nhiều để có thể phát âm thật chuẩn các bạn nhé!

Từ mới

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:55326
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3629
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:2018
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:0616
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3048
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:4310
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:449
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:5111