Hobbies - Nói về sở thích

Hobbies - Nói về sở thích

Hội thoại:

RYAN: I’m so happy this week of midterm exams is finished.

TYLER: Same here. I’m looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I’ve planned a little hike in the woods. And I’m gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates.

RYAN: Oh, fun! I’m going to Michigan. I’m taking my camera because fall is coming fast. The leaves are already turning all shades of red and orange. It will be awesome.

TYLER: Next time you go there, I’ll join you. I’ve heard Michigan is a great place to go canoeing.

 

Bản dịch:

RYAN: Mình rất vui vì tuần thi giữa năm học đã kết thúc.

TYLER: Mình cũng vậy. Mình mong chờ sẽ được nghỉ ngơi trên núi vào cuối tuần này. Mình đã lên kế hoạch đi bộ ở trên rừng rồi. Và mình sẽ có một cuộc đi xuống dưới sông bằng ca-nô nếu thời tiết ủng hộ.

RYAN: Ồ, vui thật đó! Mình sẽ đến Michigan. Mình sẽ mang theo máy ảnh của mình bởi vì mùa thu đang đến rất nhanh. Những chiếc lá đã chuyển sang sắc đỏ và cam. Phong cảnh sẽ rất  tuyệt vời!

TYLER: Lần tới nếu bạn tới đó, mình sẽ đi cùng vơi bạn. Mình đã từng nghe rằng Michigan là một nơi tuyệt vời cho việc đi ca-nô.

 

Từ vựng:

• Cooperate /kəʊ'ɒpəreɪt/: hợp tác

• Fall /fɔ:l/: mùa thu

• Midterm /'midtə:m/: giữa năm học

• Exam /ig'zæm/: bài kiểm tra

• Hike /ig'zæm/: đi bộ

• River /'rivə/: sông

• Weather /'weθə/: thời tiết

Từ mới

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:2925
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:2521
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:1925
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:0422
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:5722
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:5015
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:4224
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:3917
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:3715