Hobbies - Nói về sở thích

Hobbies - Nói về sở thích

Hội thoại:

RYAN: I’m so happy this week of midterm exams is finished.

TYLER: Same here. I’m looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I’ve planned a little hike in the woods. And I’m gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates.

RYAN: Oh, fun! I’m going to Michigan. I’m taking my camera because fall is coming fast. The leaves are already turning all shades of red and orange. It will be awesome.

TYLER: Next time you go there, I’ll join you. I’ve heard Michigan is a great place to go canoeing.

 

Bản dịch:

RYAN: Mình rất vui vì tuần thi giữa năm học đã kết thúc.

TYLER: Mình cũng vậy. Mình mong chờ sẽ được nghỉ ngơi trên núi vào cuối tuần này. Mình đã lên kế hoạch đi bộ ở trên rừng rồi. Và mình sẽ có một cuộc đi xuống dưới sông bằng ca-nô nếu thời tiết ủng hộ.

RYAN: Ồ, vui thật đó! Mình sẽ đến Michigan. Mình sẽ mang theo máy ảnh của mình bởi vì mùa thu đang đến rất nhanh. Những chiếc lá đã chuyển sang sắc đỏ và cam. Phong cảnh sẽ rất  tuyệt vời!

TYLER: Lần tới nếu bạn tới đó, mình sẽ đi cùng vơi bạn. Mình đã từng nghe rằng Michigan là một nơi tuyệt vời cho việc đi ca-nô.

 

Từ vựng:

• Cooperate /kəʊ'ɒpəreɪt/: hợp tác

• Fall /fɔ:l/: mùa thu

• Midterm /'midtə:m/: giữa năm học

• Exam /ig'zæm/: bài kiểm tra

• Hike /ig'zæm/: đi bộ

• River /'rivə/: sông

• Weather /'weθə/: thời tiết

Từ mới

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:5515
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3610
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:201
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:067
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3012
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:439
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:448
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:516