Cách phát âm đuôi “ed”

Cách phát âm đuôi “ed”

1. Phát âm là /id/

- Khi từ có phát âm kết thúc là /t/ hoặc /d/

- Ví dụ:

  • Want /wɔnt/ kết thúc bằng /t/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /’wɔntid/ (She wanted to have a pink doll.)
  • Need /ni:d/ kết thúc bằng /d/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /’ni:did/ (She needed a cup of coffee.)

2. Phát âm là /t/

- Khi từ có phát âm kết thúc là /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/

- Ví dụ:

  • Laugh /lɑ:f/ có phát âm kết thúc là /f/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /lɑ:ft/ (She laughed so hard because of the funny tail.)
  • Hope /houp/ có phát âm kết thúc là /p/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /houpt/ (I hoped we could win.)

3. Phát âm là /d/

-  Khi từ có phát âm kết thúc là phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

- Ví dụ:

  • Love /lʌv/ có phát âm kết thúc là /v/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /lʌvd/ (She loved her friend so much.)
  • Smile /smail/ có phát âm kết thúc là /l/ nên khi thêm đuôi “ed” sẽ được phát âm là /smaild/ (She smiled with me.)

 

Như vậy, đuôi "ed" có 3 cách phát âm là /id/, /t/, /d/ với các trường hợp khác nhau, phụ thuộc vào phát âm cuối cùng của từ đó. Hãy cùng luyện tập để có thể phát âm "ed" thật "chuẩn" các bạn nhé!

Video nổi bật

Bài 1: Các cách giới thiệu trong Tiếng Anh
Bài học gồm 8 phần sẽ nói về các cách giới thiệu trong Tiếng Anh và cách phát âm âm /b/ và /p/ sao cho chính xác.
07/12/2017 09:55326
Listening Upper Intermediate - Lesson 1. Winston Churchill Braces: Britons To Their Task
Luyện nghe Tiếng Anh qua bài phát biểu của Winston Churchill
07/12/2017 16:3629
Lesson 1. A day of Helen
Trong bài này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng thì Hiện Tại Đơn Giản để hỏi và trả lời về một ngày làm việc thông thường của một người nào đó.
07/12/2017 10:2018
How Do You Measure ROI?
Bạn tính ROI như thế nào?
07/12/2017 10:0616
Bài 2: Hỏi và trả lời về quê quán
Trong bài học này, các bạn sẽ học cách hỏi và trả lời về quê quán. Sau đó là cách phát âm âm /f/ và /v/ một cách chính xác.
13/12/2017 09:3048
Listening Upper Intermediate - Lesson 2. Lou Gehrig : Farewell Speech
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của cựu tuyển thủ bóng chày Lou Gehrig
07/12/2017 16:4310
Lesson 2: What's your name?
Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
07/12/2017 10:494
Listening Upper Intermediate - Lesson 3: John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
Luyện nghe Tiếng Anh với bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy
07/12/2017 16:449
Lesson 3: Where are you from?
Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
07/12/2017 11:085
Bài 3: Hỏi và trả lời về nghề nghiệp
Trong bài này, các bạn sẽ học các cấu trúc dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp. Sau đó, là cách phát âm hai âm /s/ và /ʃ/.
07/12/2017 09:5111