Từ vựng

 • A blessing and a curse /ˈblesɪŋ kɜːrs/

  Vừa phước vừa họa

  Pluses and minuses of something

 • Abandon /ə'bændən/

  Sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả

  The trait of lacking restraint or control; reckless freedom from inhibition or worry

 • Abnormal /æb'nɔ:məl/

  Không bình thường, khác thường; dị thường

  Not normal; not typical or usual or regular or conforming to a norm

 • Abroad /ə'brɔ:d/

  Ở nước ngoài, ra nước ngoài

  In a foreign country

 • Absorb /əb'sɔ:b/

  Hút, hút thu (nước); hấp thu

  Become imbued

 • Abundance /ə'bʌndəns/

  Sự nhiều, sự giàu có, sự phong phú

  The property of a more than adequate quantity or supply

 • Abyss /ə'bis/

  Vực sâu, vực thẳm

  A bottomless gulf or pit

 • Acceleration /æk‚selə'reɪʃn/

  Sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhanh

  An increase in rate of change

 • Accent /ˈæksent/

  Giọng, ngữ giọng

  A way of pronouncing the words of a language that shows which country, area or social class a person comes from

 • Accessible /əkˈsesəbl/

  Có thể tiếp cận, dễ dàng sử dụng được

  Able to be easily got or used

 • Accommodation /ə,kɔmə'deiʃn/

  Sự điều tiết, sự thích nghi, sự làm cho phù hợp

  Making or becoming suitable; adjusting to circumstances

 • Account /ə'kaunt/

  Sự tính toán; sự thanh toán; tài khoản

  A statement of recent transactions and the resulting balance

 • Accountant /ə'kauntənt/

  Nhân viên kế toán, người giữ sổ sách kế toán

  Someone who maintains financial records, one who does financial audits

 • Accuracy /'ækjurəsi/

  Sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác

  The quality of being near to the true value

 • Achieve /ə'tʃi:v/

  Đạt được, giành được; hoàn thành, thực hiện

  To gain with effort

 • Acid /ˈæsɪd/

  Axit

  A chemical, usually a liquid, that contains hydrogen and has a pH of less than seven. The hydrogen can be replaced by a metal to form a salt

 • Acquire /ə'kwaiə/

  Giành được, thu được, đạt được, kiếm được

  To get something; win something through one's efforts

 • Acronym /ˈækrənɪm/

  Từ viết tắt (từ cấu tạo bằng các chữ cái đầu của những từ khác)

  A word formed from the first letters of the words that make up the name of something, for example "AIDS" is an acronym for "acquired immune deficiency syndrome"

 • Add-on /ˈædɒn/

  Phần thêm vào, chương trình phụ trợ, tiện ích

  Something ​extra that is ​added to a ​product to make it better

 • Administrator /ədˈmɪnɪstreɪtər/

  Quản trị viên

  A person whose job is to manage and organize the public or business affairs of a company or an institution, or a person who works in an office dealing with records, accounts, etc.

 • Admire /ədˈmaɪər/

  Hâm mộ, ngưỡng mộ, thán phục; ngắm nhìn, say mê

  To ​respect and ​approve of someone or something; to look at something and think that it is attractive and/or impressive

 • Adult /ˈædʌlt/

  Người trưởng thành, người lớn

  A fully grown person who is legally responsible for their actions

 • Affection /əˈfekʃn/

  Cảm giác ưa thích, yêu mến

  A gentle feeling of fondness or liking

 • Age /eɪdʒ/

  Tuổi tác

  The number of years that a person has lived or a thing has existed

 • Aggressive /əˈɡresɪv/

  Hay gây hấn, hùng hổ, hung hăng

  Ready or likely to attack or confront; characterized by or resulting from aggression

 • Ail /eɪl/

  Làm đau đớn, đau khổ; gây rắc rối; làm ốm đau

  To cause difficulty and problems for someone or something; to be ill, or to cause to be ill

 • Alarm /əˈlɑːm/

  Sự hoảng hốt, sự hãi; tín hiệu báo nguy; còi báo động; Làm cho hoảng sợ, lo lắng

  An anxious awareness of danger; a loud noise that warns you of danger; a clock that makes a noise to wake you; To make someone worried or frightened

 • Algorithm /ˈælɡərɪðəm/

  Thuật toán

  A set of ​mathematical ​instructions that must be ​followed in a ​fixed ​order, and that, ​especially if given to a ​computer, will ​help to ​calculate an ​answer to a ​mathematical ​problem

 • Alloy /ˈælɔɪ/

  Hợp kim

  A metal that is formed by mixing two types of metal together, or by mixing metal with another substance

 • Altitude /ˈæltɪtuːd/

  (địa lý) Độ cao so với mặt nước biển

  The height above sea level

 • Ambitious /æmˈbɪʃəs/

  Nhiều tham vọng

  Having a ​strong ​wish to be ​successful, ​powerful, or ​rich

 • American football /əˈmerɪkən ˈfʊtbɔːl/

  Bóng bầu dục Mỹ, bóng đá kiểu Mỹ

  A game played by two teams of 11 players, using an oval ball which players kick, throw, or carry. Teams try to put the ball over the other team’s line

 • Amorphous /əˈmɔːrfəs/

  Vô định hình

  Having no definite shape, form or structure

 • Anachronism /əˈnækrənɪzəm/

  Lỗi thời (Văn hóa), sai niên đại (Lịch sử)

  A person, a custom or an idea that seems old-fashioned and does not belong to the present

 • Ancient /ˈeɪnʃənt/

  Cổ đại; già, cao tuổi; cổ xưa

  Belonging to a period of history that is thousands of years in the past; very old; having existed for a very long time

 • Anger /ˈaŋɡə/

  Sự tức giận, giận dữ; Chọc tức, làm cho tức giận

  A strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility; To make someone angry

 • Anguish /ˈaŋɡwɪʃ/

  Nỗi đau đớn, thống khổ

  Severe mental or physical pain or suffering

 • Anniversary /ˌænɪˈvɜːrsəri/

  Ngày kỷ niệm

  A date that is an exact number of years after the date of an important or special event

 • Ant /ænt/

  Con kiến

  A very small insect that lives under the ground in large and well-organized social groups

 • Antibiotic /ˌæntibaɪˈɑːtɪk/

  Thuốc kháng sinh

  A substance, for example penicillin, that can destroy or prevent the growth of bacteria and cure infections

 • Appetite /ˈæpɪtaɪt/

  Sự thèm ăn; lòng thèm muốn, khao khát

  Physical desire for food; a strong desire for something

 • Apprentice /əˈprentɪs/

  Người học việc; Học việc

  A person who is learning a job by working for someone who already has skills and experience; Employ (someone) as an apprentice

 • Archery /ˈɑːrtʃəri/

  Bắn cung, môn bắn cung

  The art or sport of shooting arrows with a bow

 • Argument /ˈɑːrɡjumənt/

  Cuộc tranh luận; lý lẽ, luận cứ

  A conversation or discussion in which two or more people disagree, often angrily; a reason or reasons why you support or oppose an idea, action, etc.

 • Arrogant /ˈærəɡənt/

  Kiêu ngạo, kiêu căng, ngạo mạn

  Behaving in a proud, unpleasant way, showing little thought for other people

 • Artificial insemination /ˌɑːrtɪˈfɪʃl ɪnˌsemɪˈneɪʃn/

  Phương pháp thụ tinh nhân tạo

  The process of putting sperm into a female using methods that do not involve sexual activity between a male and female

 • Assertive /əˈsəːtɪv/

  Quả quyết

  Having or showing a confident and forceful personality

 • Assured /əˈʃʊəd/

  Quả quyết, cam đoan

  Confident in yourself and your abilities

 • Astronomy /əˈstrɑːnəmi/

  Thiên văn học

  The scientific study of the sun, moon, stars, planets, etc.

 • Athlete /ˈæθliːt/

  Vận động viên

  A person who is good at sports and physical exercise

 • Atom /ˈætəm/

  Nguyên tử

  The smallest particle of a chemical element that can exist

 • Attentive /əˈtentɪv/

  Ân cần, chu đáo, chú tâm

  Listening or watching carefully and with interest. Helpful; making sure that people have what they need

 • Attractive /əˈtraktɪv/

  Thu hút; lôi cuốn; hấp dẫn

  (of a person) Pleasant to look at, especially in a sexual way; causing interest or pleasure

 • Auld Lang Syne /ˌɔːld læŋ ˈsaɪn/

  Bài ca chia tay năm cũ

  An old Scottish song expressing feelings of friendship, traditionally sung at midnight on New Year’s Eve

 • Autograph /ˈɔːtəɡræf/

  Chữ ký (nhất là của người nổi tiếng để giữ làm kỷ niệm)

  A famous person’s signature, especially when somebody asks them to write it

 • Back /bæk/

  Lưng

  The part of the human body that is on the opposite side to the chest, between the neck and the tops of the legs; the part of an animal’s body that corresponds to this

 • Bacon /ˈbeɪkən/

  Thịt muối xông khói

  Meat from the back or sides of a pig that has been cured (= preserved using salt or smoke), usually served in thin slices

 • Balloon /bəˈluːn/

  Bóng bay

  A small bag made of very thin rubber that becomes larger and rounder when you fill it with air or gas

 • Barrier /ˈbæriər/

  Rào cản, chướng ngại vật; hàng rào

  Something that prevents people from doing what they want to do; a type of fence that prevents people from going into an area

 • Basketball /ˈbæskɪtbɔːl/

  Bóng rổ

  A game played by two teams of five players, using a large ball which players try to throw into a high net hanging from a ring

 • Beach /biːtʃ/

  Bãi biển

  An area of sand or small stones (called shingle), beside the sea or a lake

 • Beautiful /ˈbjuːtɪfl/

  Xinh đẹp; dễ chịu, ấn tượng

  Having beauty; pleasing to the senses or to the mind

 • Beverage /ˈbevərɪdʒ/

  Đồ uống

  Any type of drink except water

 • Bilingual /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/

  Người nói hai thứ tiếng; Thông thạo hai thứ tiếng

  A person who can speak two languages equally well; (of a person) Able to use two languages equally well, or (of a thing) using or involving two languages

 • Biopic /ˈbaɪoʊpɪk/

  Bộ phim làm về cuộc đời của một nhân vật có thật

  A film about the life of a real person

 • Bitter /ˈbɪtər/

  Bia đắng; Đắng; cay đắng, chua xót, đau đớn

  A type of beer with a bitter taste; Having a strong, sour, usually unpleasant taste; angry and upset because of something bad that has happened that you cannot forget

 • Bizarre /bɪˈzɑːr/

  Kỳ quái, kỳ lạ

  Very strange or unusual

 • Blissful /ˈblɪsfʊl/

  Hạnh phúc, sung sướng

  Extremely happy; full of joy

 • Boat /boʊt/

  Con thuyền

  A vehicle (smaller than a ship) that travels on water, moved by oars, sails or a motor

 • Boiled /bɔɪld/

  Luộc

  Cooked in ​water that is ​boiling

 • Bored /bɔːd/

  Chán chường, chán ngấy

  Feeling weary and impatient because one is unoccupied or lacks interest in one’s current activity

 • Boutique /buːˈtiːk/

  Cửa hàng

  A small shop or store that sells fashionable clothes or expensive gifts

 • Boxer /ˈbɑːksər/

  Võ sĩ quyền Anh

  A person who boxes, especially as a job

 • Boyfriend /ˈbɔɪfrend/

  Bạn trai

  A man or boy that somebody has a romantic or sexual relationship with

 • Broadband /ˈbrɔːdbænd/

  Truyền dữ liệu tốc độ cao (Tin học)

  A way of connecting a computer to the Internet, which allows you to receive information, including pictures, etc., very quickly

 • Bronze medalist /brɑːnzˈmedəlɪst/

  Giải huy chương đồng

  The person who wins the third prize in a race or competition

 • Browser /ˈbraʊzər/

  Trình duyệt

  A program that lets you look at or read documents on the World Wide Web

 • Buddy /'bʌdi/

  Bạn, anh bạn

  A friend

 • Button /ˈbʌtn/

  Cái khuy

  A small round piece of metal, plastic, etc. that is sewn onto a piece of clothing and used for fastening two parts together

 • Cadaver /kəˈdævər/

  Xác chết, tử thi

  A dead human body

 • Camcorder /ˈkæmkɔːrdər/

  Máy quay phim xách tay

  A small video camera that can be held easily in one hand

 • Camping /ˈkæmpɪŋ/

  Cắm trại

  Living in a tent, etc. on holiday/vacation

 • Cannes Film Festival /kan fɪlm ˈfestɪvl/

  Liên hoan phim Cannes

  An annual film festival held in Cannes, France, which previews new films of all genres, including documentaries, from around the world

 • Careful /ˈkerfl/

  Cẩn thận, thận trọng, biết lưu ý

  Giving a lot of ​attention to what you are doing so that you do not have an ​accident, make a ​mistake, or ​damage something

 • Cartoon /kɑːrˈtuːn/

  Phim hoạt hình

  A film or movie made by photographing a series of gradually changing drawings or models, so that they look as if they are moving

 • Castle /ˈkæsl/

  Lâu đài

  A large strong building with thick high walls and towers, built in the past by kings or queens, or other important people, to defend themselves against attack

 • Catalyst /ˈkætəlɪst/

  Chất xúc tác

  A substance that makes a chemical reaction happen faster without being changed itself

 • Cautious /ˈkɔːʃəs/

  Thận trọng

  Careful to avoid potential problems or dangers

 • Celebrity /səˈlebrəti/

  Người nổi tiếng

  A famous person

 • Cell wall /ˈsel ˌwɔl/

  Thành tế bào

  The hard ​outer ​covering, consisting ​mainly of ​cellulose, that ​surrounds a ​plant ​cell

 • Centerpiece /ˈsentərpiːs/

  Đồ vật trưng bàn

  A ​decorative ​object put in the ​centre of a ​table, ​especially for a ​formal ​meal

 • Certain /ˈsəːtn/

  Chắc chắn, đáng tin cậy

  Able to be firmly relied on to happen or be the case

 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/

  Rượu sâm panh

  A French sparkling white wine (= one with bubbles) that is drunk on special occasions

 • Championship /ˈtʃæmpiənʃɪp/

  Sự kiện đua tranh giành chức vô địch; chức vô địch, danh hiệu quán quân

  A high-level competition to decide who is the best, especially in a sport; the position of being a champion

 • Chaotic structure /keɪˈɑːtɪk ˈstrʌktʃər/

  Cấu trúc hỗn loạn (các phân tử)

  A network in which all entities are connected to all other entities

 • Cheek /tʃiːk/

  Gò má

  The part of the face that sticks out above the mouth, used for breathing and smelling things

 • Chemical reaction /ˈkemɪkl riˈækʃn/

  Phản ứng hóa học

  A ​process in which the ​structure of ​atoms or molecules that make up a ​substance are ​changed

 • Chic /ʃiːk/

  Thanh lịch, hợp thời trang

  Very fashionable and elegant

 • Childhood /ˈtʃaɪldhʊd/

  Thời thơ ấu

  The period of somebody’s life when they are a child

 • Chocolate /ˈtʃɑːklət/

  Sô cô la; kẹo sô cô la; nước sô cô la

  A sweet, brown food that is usually sold in a block; a small piece of sweet food covered in chocolate; a sweet drink made with chocolate and hot milk

 • Christmas /ˈkrɪsməs/

  Giáng sinh, Nô en

  The ​period just before and after 25 ​December, a ​Christian ​holy ​day that ​celebrates the ​birth of ​Jesus ​Christ

 • Christmas card /ˈkrɪsməs kɑːrd/

  Thiệp Giáng sinh

  A card with a picture on it that you send to friends and relatives at Christmas with your good wishes

 • Cinema /ˈsɪnəmə/

  Rạp chiếu phim

  A building in which films or movies are shown

 • Classic /ˈklæsɪk/

  Cổ điển

  ​Traditional in ​design or ​style

 • Classmate /ˈklæsmeɪt/

  Bạn học cùng lớp

  A person who is or was in the same class as you at school or college

 • Clothes /kloʊðz/

  Quần áo

  The things that you wear, such as trousers/pants, dresses and jackets

 • Coach /koʊtʃ/

  Huấn luyện viên; Huấn luyện

  A person who trains a person or team in sport; To train somebody to play a sport, to do a job better, or to improve a skill

 • Cocktail /ˈkɑːkteɪl/

  Rượu cốc tai, nước quả cây

  A drink usually made from a mixture of one or more spirits and fruit juice. It can also be made without alcohol

 • Coffee /ˈkɔːfi/

  Cà phê; bột cà phê

  The roasted seeds (called coffee beans) of a tropical bush; a powder made from them

 • Coherent /koʊˈhɪrənt/

  Mạch lạc, chặt chẽ; dễ hiểu

  (Of ideas, thoughts, arguments, etc.) logical and well organized; easy to understand and clear

 • Collar /ˈkɑːlər/

  Cổ áo

  The part around the neck of a shirt, jacket or coat that usually folds down

 • Collective /kəˈlektɪv/

  Tập thể, chung

  Done or ​shared by every ​member of a ​group

 • Colossal /kəˈlɑːsl/

  Khổng lồ, to lớn

  Extremely large

 • Comedy Festival /ˈkɑːmədi ˈfestɪvl/

  Liên hoan phim hài

  A celebration of comedy with many shows, venues, comedy performers (such as stand up comics, sketch troupes, variety performers, etc.) and is held over a specific block of time

 • Commercial /kəˈmɜːrʃl/

  Quảng cáo (trên TV và radio); Thuộc thương mại

  An ​advertisement that is ​broadcast on ​television or ​radio; ​Relating to ​businesses and their ​activities

 • Commodity /kəˈmɑːdəti/

  Hàng hoá, mặt hàng

  A substance or a ​product that can be ​traded in large ​quantities, such as ​oil, metals, ​grain, coffee, etc.

 • Communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/

  Sự giao tiếp, sự liên lạc

  The activity or process of expressing ideas and feelings or of giving people information

 • Compassion /kəmˈpaʃn/

  Lòng thương, lòng trắc ẩn, thương cảm

  Sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others

 • Competition /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/

  Cuộc thi, cuộc cạnh tranh

  An event in which people compete with each other to find out who is the best at something

 • Complacent /kəmˈpleɪsnt/

  Tự mãn

  Showing smug or uncritical satisfaction with oneself or one’s achievements

 • Component /kəmˈpoʊnənt/

  Thành phần

  One of several parts of which something is made

 • Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/

  Vi tính hóa

  To use ​computers to ​operate a ​factory, ​business, ​job, etc.

 • Condiment /ˈkɑːndɪmənt/

  Gia vị

  A substance such as salt or pepper that is used to give flavour to food

 • Confetti /kənˈfeti/

  Hoa giấy

  Small pieces of coloured paper that people often throw at weddings over people who have just been married, or at other special events

 • Confused /kənˈfjuːzd/

  Bối rối, lúng túng; lộn xộn, không rõ ràng

  Unable to think clearly or to understand something; not clear and therefore difficult to understand

 • Construction/Building site /kənˈstrʌkʃn saɪt/

  Công trường xây dựng

  A piece of land on which a house or other building is being built

 • Contaminant /kənˈtæmɪnənt/

  Chất gây ô nhiễm

  A substance that makes something less pure or makes it poisonous

 • Contestant /kənˈtestənt/

  Thí sinh

  A person who takes part in a contest

 • Continental shelf /ˌkɑːntɪˈnentl ʃelf/

  Thềm lục địa

  The area of land on the edge of a continent that slopes into the ocean

 • Convection /kənˈvekʃn/

  Đối lưu

  The process in which heat moves through a gas or a liquid as the hotter part rises and the cooler, heavier part sinks

 • Cooked /kʊkt/

  Chín, nấu chín

  Cooked ​food has been ​prepared by ​heating

 • Coordinate /koʊˈɔːrdɪneɪt/

  Tọa độ; Sắp xếp, tổ chức, điều phối

  Either of two numbers or letters used to fix the position of a point on a map or graph; To ​organize all the different ​activities and ​people who are involved in something so that it ​works ​effectively

 • Cosmetic /kɑːzˈmetɪk/

  Mỹ phẩm; Để cải tiến vẻ bên ngoài, tô điểm; liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ

  [plural] A substance that you put on your face or body to make it more attractive; Improving only the outside appearance of something and not its basic character; connected with medical treatment that is intended to improve a person’s appearance

 • Courageous /kəˈreɪdʒəs/

  Gan dạ, can đảm, dũng cảm

  Not deterred by danger or pain; brave

 • Court /kɔːrt/

  Sân (quần vợt...); tòa án, phiên tòa

  A place where games such as tennis are played; the place where a judge decides whether someone is guilty of a crime

 • Cracker /ˈkrækər/

  Bánh quy giòn

  A thin dry biscuit that is often salty and usually eaten with cheese

 • Creepy /ˈkriːpi/

  Kinh dị, rùng mình

  Causing an unpleasant feeling of fear or slight horror

 • Crowd /kraʊd/

  Đám đông; nhóm, tụi, lũ

  A large group of people who are together in one place; a group of friends or people with similar interests

 • Crown /kraʊn/

  Vương miện

  An object in the shape of a circle, usually made of gold and precious stones, that a king or queen wears on his or her head on official occasions

 • Crush /krʌʃ/

  Sự phải lòng, mê đắm

  Crush (on somebody) a ​strong but ​temporary ​feeling of ​liking someone

 • Cube /kjuːb/

  Hình lập phương, hình khối; lũy thừa bậc ba; Cắt thành hình khối; lên tam thừa

  A ​solid ​object with six ​square ​sides of ​equal ​size; the ​number made by ​multiplying a ​number ​twice by itself; To ​cut ​food into cubes; if you cube a ​number, you ​multiply it ​twice by itself

 • Curious /ˈkjʊriəs/

  Tò mò, hiếu kỳ

  Having a strong desire to know about something

 • Custom /ˈkʌstəm/

  Phong tục, tục lệ

  An accepted way of behaving or of doing things in a society or a community

 • Cycling /ˈsaɪklɪŋ/

  Đi xe đạp (để thư giãn hoặc như một môn thi đấu)

  The sport or activity of riding a bicycle

 • Dairy /ˈderi/

  Các sản phẩm làm từ sữa

  Milk, eggs, cheese and other milk products

 • Data /ˈdeɪtə/

  Thông tin, dữ liệu

  Facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions

 • Daughter /ˈdɔːtər/

  Con gái; phụ nữ, con gái (của một đất nước, quốc gia)

  A person’s female child; a woman who belongs to a particular place or country, etc.

 • Declare /dɪˈkler/

  Tuyên bố, công bố; bày tỏ, trình bày; khai (thuế)

  To say something officially or publicly; to state something firmly and clearly; to tell the tax authorities how much money you have earned

 • Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/

  Đồ trang trí, việc trang hoàng

  A thing that makes something look more attractive on special occasions

 • Defeated /dɪˈfiːtɪd/

  Tiêu tan hy vọng

  Demoralized and overcome by adversity

 • Delicious /dɪˈlɪʃəs/

  Ngon miệng

  Having a very pleasant taste or smell

 • Demon /ˈdiːmən/

  Ma quỷ, yêu ma

  An evil spirit

 • Denounce /dɪˈnaʊns/

  Lên án, phản đối kịch liệt; tố cáo

  To criticize something or someone strongly and publicly; to accuse someone publicly of being something that is bad or wrong

 • Depress /dɪˈpres/

  Gây chán nản, làm phiền muộn

  To make somebody sad and without enthusiasm or hope

 • Derive /dɪˈraɪv/

  Có nguồn gốc từ

  To come from or be developed from something

 • Desire /dɪˈzaɪər/

  Niềm ao ước, khao khát

  A strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen

 • Devil /ˈdevl/

  Ma, qủy

  An evil spirit

 • Dictaphone /ˈdɪktəfoʊn/

  Máy thu âm

  A machine used in an office to record spoken words and later repeat them aloud so that they can be written down

 • Director /dəˈrektər/

  Giám đốc; đạo diễn

  One of the ​managers who ​control a ​company or an ​organization; a person who is in charge of a film or play and tells the actors how to play their parts

 • Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

  Thất vọng

  Upset because something you hoped for has not happened or been as good, successful, etc. as you expected

 • Disguise /dɪsˈɡaɪz/

  Cải trang, hóa trang

  To change your appearance so that people cannot recognize you

 • Dislike /dɪsˈlaɪk/

  Không thích

  Feel distaste for or hostility towards

 • Dismissive /dɪsˈmɪsɪv/

  Lãnh đạm, thờ ơ, dửng dưng

  Showing that you do not think something is worth considering

 • Disrupt /dɪsˈrʌpt/

  Cản trở, gây trở ngại; quấy nhiễu, quấy rối

  To make it difficult for something to continue in the normal way

 • Distraction /dɪˈstrækʃn/

  Điều làm sao lãng, đứng quãng

  A thing that takes your attention away from what you are doing or thinking about

 • Disturbed /dɪˈstəːbd/

  Bối rối, lúng túng, không yên, bồn chồn

  Not thinking or behaving normally because of mental or emotional problems

 • Documentary /ˌdɑːkjuˈmentri/

  Phim tài liệu

  A film or a radio or television programme giving facts about something

 • Domestic /dəˈmestɪk/

  Nội địa; trong nhà, trong gia đình; nuôi trong nhà

  Inside one country and not international; relating to the home and family relationships; a domestic animal is kept as a pet

 • Doubtful /ˈdaʊtfl/

  Do dự, nghi ngại, không biết rõ

  (Of a person) not sure; uncertain and feeling doubt

 • Down’s syndrome /ˈsɪndroʊm/

  Hội chứng Down (Đao)

  A genetic condition in which a person is born with learning difficulties and particular physical characteristics

 • Dress /dres/

  Váy (thân trên và váy liền một mảnh)

  A piece of women’s clothing that is made in one piece and covers the body down to the legs, sometimes reaching to below the knees, or to the ankles

 • Dried /draɪd/

  Khô

  Dried ​food have had all ​their ​liquid ​removed, ​especially in ​order to ​stop them from ​decaying

 • Dull /dʌl/

  Nhàm chán, buồn tẻ

  Not ​interesting or ​exciting in any way

 • Ear /ɪr/

  Tai

  Either of the organs on the sides of the head that you hear with

 • Easter /ˈiːstər/

  Lễ Phục sinh

  A Sunday in March or April when Christians remember the death of Christ and his return to life

 • Edible /ˈedəbl/

  Có thể ăn được

  Fit or suitable to be eaten; not poisonous

 • Elastic /ɪˈlæstɪk/

  Cao su; Co giãn, linh hoạt

  A ​type of ​rubber that is ​able to ​stretch and be ​returned to ​its ​original ​shape or ​size; An elastic ​material is ​able to ​stretch and be ​returned to ​its ​original ​shape or ​size

 • Elation /ɪˈleɪʃn/ 

  Sự phấn chấn

  A feeling of great happiness and excitement

 • Elderly /ˈeldərli/

  Lớn tuổi, cao tuổi; người cao tuổi

  A more polite word for ''old", used to describe people; the elderly [plural] people who are old

 • Embarrassed /ɪmˈbærəst/

  Lúng túng, bối rối

  (Of a person or their behaviour) shy, awkward or ashamed, especially in a social situation

 • Emotional /ɪˈmoʊʃənl/

  Dễ cảm động, dễ bị xúc động

  Showing strong feelings, or making people have strong feelings

 • En route /ˌɑ̃ː ˈruːt/

  Đang trên đường đi

  On the way; while travelling from/to a particular place

 • Endurance /ɪnˈdʊrəns/

  Sự chịu đựng, sự bền bỉ; khả năng chịu đựng, tính nhẫn nại; độ bền

  The ability to continue doing something painful or difficult for a long period of time without complaining

 • Enjoyment /ɪnˈdʒɔɪmənt/

  Sự thích thú, khoái trá, thưởng thức

  The pleasure that you get from something

 • Entertainment /ˌentərˈteɪnmənt/

  Sự giải trí

  Public ​shows, performances, or other ​ways of ​enjoying yourself

 • Enzyme /ˈenzaɪm/

  En-zim

  A substance, produced by all living things, which helps a chemical change happen or happen more quickly, without being changed itself

 • Equilibrium /ˌiːkwɪˈlɪbriəm/

  Thế cân bằng

  A state of balance, especially between opposing forces or influences

 • Ergonomic /ˌɜːrɡəˈnɑːmɪk/

  Được thiết kế với mục đích sử dụng an toàn, thoải mái, hiệu quả

  Designed to improve people’s working conditions and to help them work more efficiently

 • Estimate /ˈestɪmət/

  Sự đánh giá, ước lượng; Ước tính, ước lượng

  A ​guess of what the ​size, ​value, ​amount, ​cost, etc. of something might be; To ​guess or ​calculate the ​cost, ​size, ​value, etc. of something

 • Event /ɪˈvent/

  Sự kiện

  A thing that happens, especially something important

 • Excited /ɪkˈsaɪtɪd/

  Vui vẻ, phấn khích

  Very enthusiastic and eager

 • Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/

  Kiệt sức, mệt lử

  Very tired

 • Expensive /ɪkˈspensɪv/

  Đắt tiền, xa hoa

  Costing a lot of money

 • Exuberant /ɪɡˈzuːbərənt/

  Chứa chan tình cảm

  Full of energy, excitement, and cheerfulness

 • Face /feɪs/

  Khuôn mặt

  The front part of the head between the forehead and the chin

 • Facial expression /ˈfeɪʃl ɪkˈspreʃn/

  Biểu cảm khuôn mặt

  One or more motions or positions of the muscles beneath the skin of the face

 • Fame /feɪm/

  Danh tiếng

  The state of being known and talked about by many people

 • Famous /ˈfeɪməs/

  Nổi tiếng

  Known about by many people

 • Fantastic /fanˈtastɪk/

  Tuyệt vời, xuất sắc

  Extremely good; excellent

 • Fashion /ˈfæʃn/

  Thời trang

  A popular style of clothes, hair, etc. at a particular time or place; the state of being popular

 • Fashion show /ˈfæʃn ʃoʊ/

  Buổi trình diễn thời trang

  An occasion where people can see new designs of clothes being worn by fashion models

 • Fast fashion /fæst ˈfæʃn/

  Thời trang mì ăn liền

  A contemporary term used by fashion retailers to express that designs move from catwalk quickly in order to capture current fashion trends

 • Fat /fat/

  Béo

  Having a lot of ​flesh on the ​body, ​thick or ​large

 • Fearful /ˈfɪəfʊl/

  Sợ, lo sợ

  Nervous and afraid

 • Fellow /ˈfeloʊ/

  Bạn; đồng chí; hội viên, thành viên; nghiên cứu sinh; Cùng hội, cùng hoạt động

  A way of referring to a man or boy; a person in the same position, involved in the same activity, or otherwise associated with another; a member of an official organization for a particular subject or job; a graduate student who has a fellowship at a uni...

 • Femininity /ˌfeməˈnɪnəti/

  Phụ nữ, đàn bà; nét nữ tính

  [Feminity] The fact of being a woman; the qualities that are considered to be typical of women

 • Fiery /ˈfaɪəri/

  Nóng nảy, hung hăng

  Quickly or easily becoming angry

 • Film critic /fɪlm ˈkrɪtɪk/

  Nhà phê bình phim

  A person who analyses and evaluates films and the film medium

 • Firewall /ˈfaɪərwɔːl/

  Tường lửa

  A part of a computer system that prevents people from reaching information without permission, but still allows them to receive information that is sent to them

 • Fission /ˈfɪʃn/

  Sinh sản phân đôi (sự phân tách đối với hạt nhân)

  The act or process of splitting the nucleus (= central part) of an atom, when a large amount of energy is released

 • Flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/

  Chim hồng hạc

  A large bird with pink feathers, long, thin legs, a long neck, and a beak that curves down

 • Flip-flop /flɪp flɒp/

  Dép xỏ ngón, dép tông

  A type of sandal (= open shoe) that has a piece of leather, etc. that goes between the big toe and the toe next to it

 • Folder /ˈfoʊldər/

  Thư mục; bìa cứng đựng hồ sơ

  A way of organizing and storing computer files; a cardboard or plastic cover for holding loose papers, etc.

 • Foot /fʊt/

  Bàn chân

  The ​part of the ​body at the ​bottom of the ​legon which a ​person or ​animal ​stands

 • Football pitch /ˈfʊtbɔːl pɪtʃ/

  Sân bóng đá

  The playing surface for the game of association football

 • Forgetful /fərˈɡetfl/

  Hay quên, đãng trí

  Often forgetting things

 • Format /ˈfɔːrmæt/

  Định dạng; quy cách, hình thức; Xóa hết dữ liệu cũ trên thiết bị; tạo, sửa đổi định dạng

  The way in which data is stored or held to be worked on by a computer; the general arrangement, plan, design, etc. of something; To prepare a computer disk so that information can be stored on it; to organize and design the words on a page or document

 • Fortunate /ˈfɔːrtʃənət/

  May mắn, có phúc, tốt số

  Having or bringing an advantage, an opportunity, a piece of good luck, etc.

 • French fries /ˈfrentʃ ˈfrɑɪz/

  Khoai tây chiên

  A long thin piece of potato fried in oil or fat

 • Fresh /freʃ/

  Tươi; mới, khác; trong sạch, mát mẻ

  Recently produced or picked and not frozen, dried or preserved in tins or cans; new or different from what was there before; smelling clean or feeling pleasantly cool

 • Friend /frend/

  Bạn bè

  A person you know well and like, and who is not usually a member of your family

 • Friendship /ˈfrendʃɪp/

  Tình bạn

  A relationship between friends

 • Frightened /ˈfraɪtnd/

  Hoảng sợ

  Afraid; feeling fear

 • Frock coat /frɑːk koʊt/

  Áo choàng dài tới gối của nam giới

  A long coat worn in the past by men, now worn only for special ceremonies

 • Fry-up /ˈfraɪʌp/

  Bữa sáng gồm thịt rán, trứng và rau

  A meal of fried food, such as bacon and eggs

 • Funeral /ˈfjuːnərəl/

  Đám tang, tang lễ

  A ceremony, usually a religious one, for burying or cremating (= burning) a dead person

 • Gamete /ˈɡæmiːt/

  Giao tử

  A male or female cell that joins with a cell of the opposite sex to form a zygote (= a single cell that develops into a person, animal or plant)

 • Garment /ˈɡɑːrmənt/

  Áo quần

  A piece of clothing

 • Generous /ˈdʒenərəs/ 

  Hào phóng; rộng rãi; kích cỡ lớn; số lượng lớn; tốt bụng; cao thượng

  Giving or willing to give freely; given freely; larger than usual or expected; kind in the way you treat people; willing to see what is good about somebody/something

 • Genre /ˈʒɑːnrə/

  Loại, thể loại

  A particular type or style of literature, art, film or music that you can recognize because of its special features

 • Geometry /dʒiˈɑːmətri/

  Môn hình học

  The branch of mathematics that deals with the measurements and relationships of lines, angles, surfaces and solids

 • Glamorous /ˈɡlæmərəs/

  Đặc biệt thu hút

  Especially attractive and exciting, and different from ordinary things or people

 • Glove /ɡlʌv/

  Găng tay

  A covering for the hand, made of wool, leather, etc. with separate parts for each finger and the thumb

 • Goods /ɡʊdz/

  Hàng hóa

  Things for ​sale, or the things that you own

 • Gourmet /ˈɡʊrmeɪ/

  Người sành ăn

  A person who knows a lot about good food and wines and who enjoys choosing, eating and drinking them

 • Grandfather /ˈɡrænfɑːðər/

  Ông

  The father of one’s father or mother

 • Grandparent /ˈɡrænperənt/

  Ông/Bà

  A parent of one’s father or mother; a grandmother or grandfather

 • Graphics /ˈɡræfɪks/

  Đồ họa

  The activity of making these designs, drawings or pictures or the use of these images

 • Great /ɡreɪt/

  Thú vị, tuyệt vời

  Very good; excellent

 • Groggy /ˈɡrɑːɡi/

  Uể oải, yếu ớt

  Weak and unable to think clearly or walk correctly, usually because of tiredness or illness

 • Guerrilla /ɡəˈrɪlə/

  Người thuộc nhóm bán quân sự, không chính quy; chiến sĩ du kích, lính du kích; Không chính quy

  [Guerilla] A member of an unofficial military group that is trying to change the government by making sudden, unexpected attacks on the official army forces; Organized in an informal way and without official permission or approval

 • Gymnast /ˈdʒɪmnæst/

  Huấn luyện viên thể dục, chuyên viên thể dục

  A person who performs gymnastics, especially in a competition

 • HTML /ˌeɪtʃ tiː em ˈel/

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

  Hypertext Markup Language (a system used to mark text for World Wide Web pages in order to obtain colours, style, pictures, etc.)

 • Hair /her/

  Tóc

  The substance that looks like a mass of fine threads growing especially on the head; one of these threads growing on the body of people and some animals

 • Hand /hænd/

  Tay

  The part of the body at the end of the arm, including the fingers and thumb

 • Handsome /ˈhænsəm/

  Đẹp trai

  A handsome man is ​physically ​attractive in a ​traditional, ​male way

 • Harbor /ˈhɑːrbər/

  Bến cảng

  An area of water on the coast, protected from the open sea by strong walls, where ships can shelter

 • Hard-boiled /ˌhɑːrdˈbɔɪld/

  Luộc chín

  Boiled until the inside is hard

 • Hatred /ˈheɪtrɪd/

  Sự căm ghét, lòng căm thù

  A very strong feeling of dislike for somebody or something

 • Heart /hɑːt/

  Trái tim; tấm lòng, tâm can, tâm hồn; điểm chính, điểm chủ yếu; giữa, trung tâm

  The ​organ in ​your ​chest that ​sends the ​blood around ​your​ body; the place in a person where the feelings and emotions are thought to be, especially those connected with love; the most important part of something; the part that is in t...

 • Helmet /ˈhelmɪt/

  Mũ bảo hiểm, nón bảo hộ

  A type of hard hat that protects the head, worn, for example, by a police officer, a soldier or a person playing some sports

 • Heptathlon /hepˈtæθlən/

  Điền kinh nữ (bảy môn)

  A sporting event, especially one for women, in which people compete in seven different sports

 • Hero /ˈhiːroʊ/

  Anh hùng, nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học)

  A person, especially a man, who is admired by many people for doing something brave or good

 • Hexagon /ˈheksəɡɑːn/

  Hình lục giác

  A shape with six straight sides

 • Hiking /ˈhaɪkɪŋ/

  Đi bộ đường dài

  The activity of going for long walks in the country for pleasure

 • Hollywood /ˈhɑːliwʊd/

  Thành phố Hollywood; ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ; phim Mỹ

  The part of Los Angeles where the film or movie industry is based (used to refer to the US film or movie industry and the way of life that is associated with it)

 • Homemade /ˌhoʊmˈmeɪd/

  Tự làm tại nhà

  Made at home, rather than produced in a factory and bought in a shop/store

 • Hoodie /ˈhʊdi/

  Áo khoác có mũ phía sau

  A jacket or a sweatshirt with a hood

 • Hopeless /ˈhəʊplɪs/

  Vô vọng

  Feeling or showing no hope

 • Horrified /ˈhɔːrɪfaɪd/

  Bị khiếp sợ

  Fill with horror; shock greatly

 • Horror film /ˈhɑːrər fɪlm/

  Phim kinh dị

  A ​film in which very ​frightening or ​unnatural things ​happen, for ​example ​dead ​people coming to ​life and ​people being ​murdered

 • Humble /ˈhʌmbl/

  Khiêm tốn

  Not ​proud or not ​believing that you are ​important

 • Hummus /ˈhʊməs/

  Bánh Hummus truyền thống của các nước Trung Đông

  A type of food, originally from the Middle East, that is a soft mixture of chickpeas, sesame seeds, oil, lemon juice and garlic

 • Hunting /ˈhʌntɪŋ/

  Đi săn

  Chasing and killing wild animals and birds as a sport or for food

 • Hut /hʌt/

  Túp lều

  A small, simply built house or shelter

 • Hysterical /hɪˈsterɪkl/

  Quá kích động, cuồng loạn

  In a state of extreme excitement, and crying, laughing, etc. in an uncontrolled way

 • Idol /ˈaɪdl/

  Thần tượng

  A person or thing that is loved and admired very much

 • Image /ˈɪmɪdʒ/

  Hình ảnh, hình tượng

  The impression that a person, an organization or a product, etc. gives to the public

 • Implement /ˈɪmplɪment/

  Thực hiện

  To put a ​plan into ​action

 • In one’s own right /oʊn raɪt/

  Làm được, đạt được điều gì nhờ thực lực

  If you have a position in your own right, you have earned it or got it by yourself and not because of anyone else

 • Incident /ˈɪnsɪdənt/

  Việc xảy ra, việc bất ngờ xảy ra; việc xô xát, việc rắc rối; bất đồng giữa các quốc gia

  Something that happens, especially something unusual or unpleasant; a serious or violent event, such as a crime, an accident or an attack; a disagreement between two countries, often involving military forces

 • Incubate /ˈɪŋkjubeɪt/

  Ấp trứng; ủ bệnh

  (of a bird) To sit on its eggs in order to keep them warm until they hatch; to have an infectious disease developing inside you before symptoms (= signs of illness) appear

 • Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

  Cá nhân; Một mình, riêng lẻ

  A ​single ​person or thing, ​especially when ​compared to the ​group or set to which they ​belong; Considered separately from the other things in a ​group

 • Inexpensive /ˌɪnɪkˈspensɪv/

  Không đắt, rẻ

  Not costing a lot of money

 • Infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃər/

  Cơ sở hạ tầng

  The basic systems and services that are necessary for a country or an organization to run smoothly, for example buildings, transport and water and power supplies

 • Initialize /ɪˈnɪʃəlaɪz/

  Khởi tạo (chương trình, phần mềm)

  To make a computer program or system ready for use or format a disk

 • Input /ˈɪnpʊt/

  Sự nhập liệu; dữ liệu đầu vào; Nhập liệu

  The act of putting information into a computer; the information that you put in; To put information into a computer

 • Install /ɪnˈstɔːl/

  Cài đặt (phần mềm); lắp đặt; làm lễ nhậm chức

  To put a new program onto a computer; to put a piece of equipment somewhere and make it ready to use; to give someone an important and powerful job

 • Insulted /ɪnˈsʌltid/

  Bị xúc phạm

  Feeling of disrespectful or scornfully by abusive remark or act

 • Interested /ˈɪntrɪstɪd/

  Quan tâm

  Showing curiosity or concern about something or someone; having a feeling of interest

 • Interfere /ˌɪntərˈfɪr/

  Quấy rầy, gây trở ngại, cản trở

  To get involved in and try to influence a situation that does not concern you, in a way that annoys other people

 • Intrigued /ɪnˈtriːɡd/

  Hấp dẫn, kích thích tò mò

  Very interested in something/somebody and wanting to know more about it/them

 • Irritant /ˈɪrɪtənt/

  Chất kích thích; điều gây rắc rối, khó chịu; Làm cáu giận, kích thích

  A substance that makes part of your body sore or painful; something that makes you annoyed or causes trouble; Causing slight inflammation or other discomfort to the body

 • Isolation /ˌaɪsəˈleɪʃn/

  Sự cô lập, cách ly, tình trạng bị cô lập

  The process or fact of isolating or being isolated

 • Jalapeno /ˌhɑːləˈpeɪnjoʊ/

  Ớt Jalapeno

  The small green fruit of a type of pepper plant, that has a very hot taste and is used in Mexican cooking

 • Jealous /ˈdʒeləs/

  Ghen; ghen tuông; ghen ghét, ganh tỵ, đố kỵ

  Upset and angry because someone that you love seems interested in another person; unhappy and angry because someone has something that you want

 • Jeans /dʒiːnz/

  Quần bò, quần jeans

  Trousers/pants made of strong cotton, especially denim

 • Jet lag /ˈʤɛt-læg/

  Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài do lệch múi giờ

  The feeling of tiredness and confusion that people experience after making a long journey by plane to a place where the time is different from the place they left

 • Jogging /ˈdʒɑːɡɪŋ/

  Chạy bộ

  The activity of running slowly and steadily as a form of exercise

 • Joyful /ˈdʒɔɪfʊl/

  Vui mừng

  Feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness

 • Karate /kəˈrɑːti/

  Võ karate

  A Japanese system of fighting in which you use your hands and feet as weapons

 • Keyboard /ˈkiːbɔːrd/

  Bàn phím

  The set of keys for operating a computer or typewriter, or the set of letters that you can click on to write on a smartphone or tablet

 • Kidney /ˈkɪdni/

  Quả thận

  Either of a ​pair of ​small ​organs in the ​body that take away ​waste ​matter from the ​blood to ​produce ​urine

 • Kind /kaɪnd/

  Tốt bụng, tử tế

  Generous, ​helpful, and ​thinking about other people's ​feelings

 • Kinetic energy /kɪˈnetɪk/ /ˈenərdʒi/

  Động năng

  ​Energy that an ​object or ​system has because it is ​moving

 • Laboratory /ˈlæbrətɔːri/

  Phòng thí nghiệm

  [Lab] A room or building used for scientific research, experiments, testing, etc.

 • Landscape /ˈlændskeɪp/

  Phong cảnh; Làm đẹp phong cảnh

  Everything you can see when you look across a large area of land, especially in the country; To change the appearance of an area of land, especially next to a building or road so that it looks more like natural countryside

 • Lasagna /ləˈzænjə/

  Mỳ Lasagna

  Large flat pieces of pasta

 • Leader /ˈliːdər/

  Người lãnh đạo

  A ​person who is in ​charge of a ​group, country, ​situation, etc.

 • League /liːɡ/

  Liên đoàn

  A group of sports teams who all play each other to earn points and find which team is best

 • Letter /ˈletər/

  Chữ cái, mẫu tự; thư, thư từ

  A written or printed sign representing a sound used in speech; a written message that you send to someone, usually by post

 • Lighter /ˈlaɪtər/

  Cái bật lửa

  A small device that produces a flame for lighting cigarettes, etc.

 • Line /laɪn/

  Dòng sản phẩm

  A ​range of similar ​products

 • Link /lɪŋk/

  Đường dẫn; mối liên lạc; Liên kết, nối kết

  A ​connection between ​documents on the internet; a ​connection between two ​people, things, or ​ideas; To make a ​connection between two or more ​people, things, or ​ideas

 • Liquid /ˈlɪkwɪd/

  Chất lỏng

  A substance that flows freely and is not a solid or a gas, for example water or oil

 • Local /ˈloʊkl/

  Dân địa phương; Thuộc về địa phương

  A person who lives in a particular place or district; From, ​existing in, ​serving, or ​responsible for a ​small ​area, ​especially of a ​country

 • Loneliness /ˈləʊnlɪnɪs/ 

  Sự cô độc, vắng vẻ

  A feeling of being unhappy because you have no friends or people to talk to

 • Longing /ˈlɒŋɪŋ/

  Niềm khát khao

  A strong feeling of wanting something/somebody

 • Low-cost /ˌloʊ ˈkɔːst/

  Giá rẻ, chi phí thấp

  Below the usual cost; cheap

 • Lucky /ˈlʌki/

  May mắn

  Having, bringing, or resulting from good luck

 • Luxury /ˈlʌkʃəri/

  Hàng xa xỉ, sự xa xỉ

  The enjoyment of special and expensive things, particularly food and drink, clothes and surroundings

 • Magnetic /mæɡˈnetɪk/

  Từ trường

  Behaving like a magnet

 • Main course /meɪn kɔrs/

  Món chính

  A the main or largest part of the meal

 • Make-up /ˈmeɪk ʌp/

  Trang điểm

  Substances used especially by women to make their faces look more attractive, or used by actors to change their appearance

 • Management /ˈmænɪdʒmənt/

  Sự quản lý

  The ​activity or ​job of being in ​charge of a ​company, ​organization, ​department, or ​team of ​employees

 • Map /mæp/

  Bản đồ; Vẽ lên bản đồ

  A drawing or plan of the earth’s surface or part of it, showing countries, towns, rivers, etc.; To make a map of an area

 • Marry /ˈmæri/

  Lập gia đình, kết hôn, cưới

  To become the husband or wife of somebody; to get married to somebody

 • Match /mætʃ/

  Trận đấu, cuộc thi đấu; que diêm; Xứng, hợp

  A sports event where people or teams compete against each other; a thin, wooden stick that produces a flame when you rub one end of it against a rough surface; If two things match, they are the same colour or type

 • Mature /məˈtʃʊr/

  Trưởng thành

  Mature ​people ​behave like ​adults in a way that ​shows they are well ​developed emotionally

 • Meaningful /ˈmiːnɪŋfl/

  Đầy ý nghĩa

  Intended to communicate or express something to somebody, without any words being spoken

 • Menu /ˈmenjuː/

  Thực đơn; bảng chọn (Tin học)

  A list of the food that is available at a restaurant or to be served at a meal; a list that appears on a computer screen of the choices available in a computer program

 • Merry /ˈmeri/

  Vui, vui vẻ

  Cheerful and lively

 • Metaphor /ˈmetəfər/

  Phép ẩn dụ

  A word or phrase used to describe somebody/something else, in a way that is different from its normal use, in order to show that the two things have the same qualities and to make the description more powerful

 • Microscope /ˈmaɪkrəskoʊp/

  Kính hiển vi

  An instrument used in scientific study for making very small things look larger so that you can examine them carefully

 • Middle-aged /ˈmɪdl eɪdʒd/

  Tuổi trung niên

  (Of a person) neither young nor old

 • Midlife crisis /mɪdˈlaɪf ˈkraɪsɪs/

  Khủng hoảng tuổi trung niên

  The feelings of worry, disappointment or lack of confidence that a person may feel in the middle part of their life

 • Mile /maɪl/

  Dặm

  A unit for measuring distance equal to 1,609 metres or 1,760 yards

 • Mineral /ˈmɪnərəl/

  Khoáng vật, khoáng sản

  A substance that is naturally present in the earth and is not formed from animal or vegetable matter, for example gold and salt

 • Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/

  Tinh nghịch, nghịch ngợm

  Causing or showing a fondness for causing trouble in a playful way

 • Misery /ˈmɪzəri/

  Sự đau đớn, khổ sở

  A state or feeling of great physical or mental distressor discomfort

 • Modern /ˈmɑːdərn/

  Cận đại, hiện đại

  Of the present time or recent times; using the newest ideas, design, technology, etc and not traditional

 • Mole /moʊl/

  Số Mol, phân tử gram (Hóa học)

  A unit for measuring the amount of substance

 • Molestation /ˌmoʊleˈsteɪʃn/

  Hành động quấy rối tình dục

  The act of attacking somebody, especially a child, sexually

 • Monitor /ˈmɑːnɪtər/

  Màn hình; người giám sát; lớp trưởng

  A ​computer ​screen or a ​device with a ​screen on which words or ​pictures can be ​shown; a ​person who has the ​job of ​watching or ​noticing ​particular things; a ​child in ​school who has ​special ​jobs to do

 • Moral /ˈmɔːrəl/

  Có đạo đức

  Concerned with the principles of right and wrong behaviour

 • Mortification /ˌmɔːtɪfɪˈkeɪʃn/ 

  Sự tủi nhục

  Great embarrassment and shame

 • Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/

  Mẹ chồng/Mẹ vợ

  The mother of one’s husband or wife

 • Motor racing /ˈmoʊtər reɪsɪŋ/

  Đua mô tô

  The sport of racing fast cars on a special track

 • Mouth /maʊθ/

  Miệng

  The opening in the face used for speaking, eating, etc.; the area inside the head behind this opening

 • Moving /ˈmuːvɪŋ/

  Cảm động

  Causing you to have deep feelings of sadness or sympathy

 • Mutation /mjuːˈteɪʃn/

  Sự đột biến

  The way in which ​genes ​change and ​produce ​permanent ​differences; a ​permanent ​change in an ​organism, or the ​changed ​organism itself

 • Nasty /ˈnɑːsti/

  Bựa, bẩn thỉu, tục tĩu; Xấu xa; Hôi thối, dơ dáy

  Very bad or unpleasant

 • Native speaker /ˈneɪtɪv ˈspiːkər/

  Người bản xứ

  A person who speaks a language as their first language and has not learned it as a foreign language

 • Nature /ˈneɪtʃər/

  Thiên nhiên, thế giới tự nhiên; bản chất, bản tính; loại, thứ

  All the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by people; someone's character; type

 • Necklace /ˈnekləs/

  Vòng cổ

  A piece of jewellery consisting of a chain, string of beads, etc. worn around the neck

 • Nice /naɪs/

  Thú vị, dễ chịu, hấp dẫn

  Pleasant, enjoyable or attractive

 • Nirvana /nɪəˈvɑːnə/

  Thư thái như trên cõi niết bàn

  A ​state of ​freedom from all ​suffering that Buddhists ​believecan be ​achieved by ​removing all ​personal ​wishes

 • Noisy /ˈnɔɪzi/

  Ồn ào

  Making a lot of noise

 • Noodle /ˈnuːdl/

  Mỳ, bún

  A long thin strip of pasta, used especially in Chinese and Italian cooking

 • Notable /ˈnoʊtəbl/

  Có tiếng, đáng chú ý

  Deserving to be noticed or to receive attention; important

 • Novel /ˈnɑːvl/

  Tiểu thuyết

  A story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary

 • Null and void /nʌl ən vɔɪd/

  Không có hiệu lực

  (of an election, agreement, etc.) Having no legal force; not valid

 • Observable /əbˈzɜːrvəbl/

  Đáng chú ý, có thể thấy được

  That can be seen or noticed

 • Off-topic /ɔːfˈtɑːpɪk/

  Lạc đề

  Not appropriate or relevant to the situation

 • Old /oʊld/

  Già, có tuổi; không còn trẻ

  Having lived for a long time; no longer young

 • One-piece /wʌn piːs/

  Áo liền quần

  (Especially of clothes) consisting of one piece, not separate parts

 • Opponent /əˈpoʊnənt/

  Địch thủ, đối thủ, kẻ thù

  A person that you are playing or fighting against in a game, competition, argument, etc.; a person who disagrees with something and speaks against it or tries to change it

 • Orbit /ˈɔːrbɪt/

  Quỹ đạo, đường bay; Di chuyển theo quỹ đạo quanh một hành tình hoặc ngôi sao

  A curved path followed by a planet or an object as it moves around another planet, star, moon, etc.; To follow a curved path around a planet or star

 • Orphan /ˈɔːrfn/

  Trẻ mồ côi

  A child whose parents are dead

 • Outcome /ˈaʊtkʌm/

  Kết quả, hậu quả, tác động

  The ​result or ​effect of an ​action, ​situation, etc.

 • Outfit /ˈaʊtfɪt/ 

  Bộ đồ

  A set of clothes that you wear together, especially for a particular occasion or purpose

 • Output /ˈaʊtpʊt/

  Dữ liệu đầu ra; sản lượng; công suất

  The information, results, etc. produced by a computer; the amount of something that is produced; the power or energy produced by an electrical or electronic system

 • Pajamas /pəˈdʒæməz/

  Quần áo ngủ

  A loose jacket and pants/trousers worn in bed

 • Pancake /ˈpænkeɪk/

  Bánh nướng chảo, bánh xèo

  A thin flat round cake made from a mixture of flour, eggs and milk that is fried on both sides, usually eaten hot for breakfast in the US, and in Britain either as a dessert with sugar, jam, etc. or as a main course with meat, cheese, etc.

 • Pants /pænts/

  Quần dài

  Underpants or knickers; trousers

 • Paranormal /ˌpærəˈnɔːrml/

  Huyền bí

  That cannot be explained by science or reason and that seems to involve mysterious forces

 • Parent /ˈperənt/

  Bố; mẹ

  A person’s father or mother

 • Parody /ˈpærədi/

  Văn, thơ nhại; sự bắt chước hài hước để châm biếm; Nhái lại, nhại lại, bắt chước một cách hài hước

  A piece of writing, music, acting, etc. that deliberately copies the style of somebody/something in order to be amusing; To copy the style of somebody/something in an exaggerated way, especially in order to make people laugh

 • Passion /ˈpæʃn/

  Sự say mê, niềm say mê

  A very strong feeling of liking something; a strong belief in something or a strong feeling about a subject

 • Pastor /ˈpæstər/

  Mục sư, linh mục

  A religious leader in certain Protestant Churches

 • Pathway /ˈpæθweɪ/

  Đường mòn, đường nhỏ

  A way or track that is built or is made by the action of people walking

 • Peace /piːs/

  Bình yên, thư thái, thanh thản; hòa bình, không có chiến tranh

  Freedom from disturbance; tranquillity; a situation in which there is no war, violence, or arguing

 • Pension /ˈpenʃn/

  Trợ cấp, lương hưu

  An amount of money paid regularly by a government or company to somebody who is considered to be too old or too ill/sick to work

 • Pepperoni /ˌpepəˈroʊni/

  Xúc xích bò và heo rắc thêm tiêu

  A type of spicy sausage

 • Percent /pərˈsent/

  Phần trăm (%)

  [Per cent] One part in every hundred

 • Percussion /pərˈkʌʃn/

  (y học) Sự gõ (để chẩn đoán bệnh); (nhạc cụ) bộ gõ; người chơi bộ gõ

  The action of tapping a part of the body as part of a diagnosis; musical instruments that you play by hitting them with your hand or an object such as a stick; the players of percussion instruments in an orchestra

 • Personal /ˈpɜːrsənl/

  Cá nhân, riêng, tư

  Your own; not belonging to or connected with anyone else

 • Petticoat /ˈpetɪkoʊt/

  Váy lót dài

  A piece of women’s underwear like a thin dress or skirt, worn under a dress or skirt

 • Phobia /ˈfoʊbiə/

  Nỗi ám ảnh, sợ hãi

  A strong unreasonable fear of something

 • Pickle /ˈpɪkl/

  Dưa muối chua

  A vegetable that has been preserved in vinegar or salt water and has a strong flavour, served cold with meat, salads, etc.

 • Pixel /ˈpɪksl/

  Điểm ảnh

  Any of the small individual areas on a computer screen, which together form the whole display

 • Player /ˈpleɪər/

  Cầu thủ, người chơi một trò chơi nào đó; người chơi một nhạc cụ nào đó

  A person who takes part in a game or sport; someone who plays a musical instrument

 • Pleasant /ˈpleznt/

  Vừa ý, dễ chịu

  Giving a sense of happy satisfaction or enjoyment

 • Pocket /ˈpɑːkɪt/

  Túi

  A small piece of material like a small bag sewn into or onto a piece of clothing so that you can carry things in it

 • Poem /ˈpoʊəm/

  Thơ ca

  ​A piece of writing in which the words are ​arranged in ​separate ​lines, often ​ending in ​rhyme, and are ​chosen for ​their ​sound and for the ​images and ​ideas they ​suggest

 • Polite /pəˈlaɪt/

  Lễ phép, lễ độ, lịch sự, lịch thiệp

  Having or showing good manners and respect for the feelings of others

 • Polyglot /ˈpɑːliɡlɑːt/

  Người biết nhiều thứ tiếng

  A person who knows, uses or writes in more than one language

 • Popcorn /ˈpɑːpkɔːrn/

  Bỏng ngô

  A type of food made from grains of maize (corn) that are heated until they burst, forming light whitish balls that are then covered with salt or sugar

 • Population /ˌpɑːpjuˈleɪʃn/

  Dân cư; dân số

  All the people who live in a particular area, city or country; the total number of people who live there

 • Praise /preɪz/

  Sự tán dương, sự ca ngợi

  Words that show approval of or admiration for somebody or something

 • Predictable /prɪˈdɪktəbl/

  Có thể đoán trước, có thể dự đoán

  Behaving or happening in a way that you would expect and therefore boring

 • Pregnant /ˈpreɡnənt/

  Có thai, mang thai

  (Of a woman or female animal) having a baby or young animal developing inside her/its body

 • Pretty /ˈprɪti/

  Xinh đẹp, xinh xắn

  (Of people, animals, etc.) having a lot of physical power so that you can lift heavy weights, do hard physical work, etc.

 • Prioritize /praɪˈɔːrətaɪz/

  Ưu tiên

  To decide which of a ​number of different ​jobs or ​tasks are most important or urgent and ​deal with them first

 • Process /ˈprɑːses/

  Quy trình, quá trình; Thực hiện, xử lý

  A ​series of ​actions that are needed in ​order to do something or ​achieve a ​result; Deal with (someone or something) using an official procedure

 • Professional /prəˈfeʃənl/

  Chuyên viên, tay nhà nghề; Chuyên nghiệp, nhà nghề

  A person who does a job that needs special training and a high level of education; Related to ​work that ​needs a high ​level of ​education or ​special ​training

 • Programmer /ˈproʊɡræmər/

  Lập trình viên

  A person whose job is writing programs for computers

 • Prosper /ˈprɑːspər/

  Thành công; thịnh vượng; phát đạt

  (of a person or a business) To be or become successful, especially financially

 • Protocol /ˈproʊtəkɔːl/

  Giao thức (Tin học); nghi thức ngoại giao, lễ tân

  A set of rules that control the way data is sent between computers; a system of fixed rules and formal behaviour used at official meetings, usually between governments

 • Psychological /ˌsaɪkəˈlɑːdʒɪkl/

  Thuộc tâm lý

  Connected with a person’s mind and the way in which it works

 • Punch /pʌntʃ/

  Cú đấm; sự hùng hồn, mạnh mẽ; máy dập lỗ; Đấm; giùi lỗ (miếng da, giấy...); bấm (vé tàu...)

  A forceful hit with a fist (= closed hand); the power to be interesting and have a strong effect on people; tool or machine to make cutting holes on papers, leather or metal; To hit someone or something with your fist (= closed hand); to make a hole in something with a special piece of equipment

 • Purchase /ˈpɜːrtʃəs/

  Vật mua được; sự mua sắm; Mua, sắm, tậu

  Something that you ​buy; the ​act of ​buying something; To ​buy something

 • Quarterback /ˈkwɔːrtərbæk/

  Tiền vệ (bóng bầu dục Mỹ)

  The player who directs the team’s attacking play and passes the ball to other players at the start of each attack

 • Queasy /ˈkwiːzi/

  Buồn nôn; cảm thấy muốn ốm

  Nauseous; feeling sick

 • Quiet /ˈkwaɪət/

  Dịu dàng, trầm lặng; yên tĩnh, yên lặng

  (Of a person) tending not to talk very much; making very little noise

 • Raincoat /ˈreɪnkoʊt/

  Áo mưa

  A long light coat that keeps you dry in the rain

 • Realistic /ˌriːəˈlɪstɪk/

  Có óc thực tế; hiện thực

  Accepting things as they are in fact and not making decisions based on unlikely hopes for the future; seeming to exist or be happening in fact

 • Red carpet /red ˈkɑːrpɪt/

  Thảm đỏ

  A strip of red carpet laid on the ground for an important visitor to walk on when he or she arrives

 • Relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

  Mối quan hệ

  The way in which two or more people or things are connected, or the state of being connected

 • Relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/

  Sự thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí; hoạt động giải trí

  Ways of resting and enjoying yourself; time spent resting and enjoying yourself; something pleasant that you do in order to rest, especially after you have been working

 • Reliable /rɪˈlaɪəbl/

  Đáng tin cậy, chắc chắn, xác thực

  Consistently good in quality or performance; able to be trusted

 • Relieved /rɪˈliːvd/

  Thanh thản, nhẹ nhõm, bớt căng thẳng

  Feeling happy because something unpleasant did not happen or you are not worried about something any more

 • Remorseless /rɪˈmɔːsləs/

  Không thương xót

  Without regret or guilt

 • Reply /rɪˈplaɪ/

  Sự trả lời, hồi âm, phúc đáp; Trả lời, đáp lại, phúc đáp

  An act of replying to something/somebody in speech, writing or by some action; To say or write something as an answer to somebody/something

 • Resistance /rɪˈzɪstəns/

  Điện trở; sức đề kháng; sự chống cự, kháng cự

  The opposition of a substance or device to the flow of an electrical current; the ability of your body to not be affected by illnesses; dislike of or opposition to a plan, an idea, etc., refusal to obey

 • Resource /ˈriːsɔːrs/

  Tài nguyên; nguồn thông tin; sự tháo vát, tài tháo vát; Trang bị (tiền, vật dụng)

  A supply of something that a country, an organization or a person has and can use, especially to increase their wealth; something that can be used to help achieve an aim, especially a book, equipment, etc. that provides information for teachers and stude...

 • Response /rɪˈspɑːns/

  Sự trả lời, đáp lại, phản hồi

  An answer or reaction to something that has been said or done

 • Restaurant /ˈrestrɑːnt/

  Nhà hàng

  A place where you can buy and eat a meal

 • Resurgence /rɪˈsɜːrdʒəns/

  Sự hồi sinh, sự sống lại; sự khôi phục

  The return and growth of an activity that had stopped

 • Ridiculous /rɪˈdɪkjələs/

  Buồn cười, lố bịch

  Very silly or unreasonable

 • Rock-climbing /rɑːk ˈklaɪmɪŋ/

  Môn leo núi đá

  The sport or activity of climbing steep rock surfaces

 • Roommate /ˈrʊmmeɪt/

  Bạn cùng phòng

  A person that you share a room with, especially at a college or university

 • S'mores /smɔːrz/

  Bánh S'more

  A cooked marshmallow eaten with chocolate between two graham crackers (a type of cookie) that is traditionally cooked over a fire when camping

 • Sail /seɪl/

  Đi tàu thủy, đi thuyền buồm

  (Of a boat or ship or the people on it) to travel on water using sails or an engine

 • Salami /səˈlɑːmi/

  Xúc xích salami

  A type of large spicy sausage served cold in thin slices

 • Salty /ˈsɔːlti/

  Mặn

  Tasting of salt

 • Sampling /ˈsæmplɪŋ/

  Dùng thử sản phẩm

  The ​activity of ​providing or ​trying a ​small ​amount of a ​product so someone can decide whether to ​buy it

 • Sarong /səˈrɔːŋ/

  Xà-rông (trang phục của người phụ nữ Mã Lai, Indonexia)

  A long piece of cloth wrapped around the body from the waist or the chest, worn by Malaysian and Indonesian men and women

 • Satire /ˈsætaɪər/

  Nghệ thuật trào phúng (Văn học)

  A way of criticizing a person, an idea or an institution in which you use humour to show their faults or weaknesses

 • Satisfied /ˈsætɪsfaɪd/

  Hài lòng

  Pleased because you have achieved something or because something that you wanted to happen has happened

 • Sausage /ˈsɔːsɪdʒ/

  Xúc xích

  A mixture of finely chopped meat, fat, bread, etc. in a long tube of skin, cooked and eaten whole or served cold in thin slices

 • Scandal /ˈskændl/

  Vụ bê bối, vụ tai tiếng, xì căng đan

  Behaviour or an event that people think is morally or legally wrong and causes public feelings of shock or anger

 • Scene /siːn/

  Cảnh, ngữ cảnh; quang cảnh

  A short part of a film, play, or book in which the events happen in one place; a view or picture of a place, event, or activity

 • School uniform /skuːl ˈjuːnɪfɔːm/

  Đồng phục trường

  Special clothes worn by pupils at a particular school

 • Score /skɔːr/

  Điểm số, bàn thắng; Đạt được (điểm, thắng lợi...); (thể dục, thể thao) làm bàn, ghi bàn; đạt điểm thắng

  The number of points someone gets in a game or test; To ​win or get a ​point, ​goal, etc. in a ​competition, ​sport, ​game, or ​test

 • Scrambled eggs /ˈskræmbl eɡz/

  Trứng khuấy, trứng ngoáy, trứng bác

  Eggs ​mixed with a little ​milk and ​mixed again as they are being ​fried

 • Scuba diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/

  Môn lặn

  The sport or activity of swimming underwater using special breathing equipment consisting of a container of air which you carry on your back and a tube through which you breathe the air

 • Sea level /siː ˈlevl/

  Mực nước biển

  The average height of the sea/ocean, used as the basis for measuring the height of all places on land

 • Seasoning /ˈsiːzənɪŋ/

  Gia vị

  A substance used to add flavour to food, especially salt and pepper

 • See-through /siː θruː/

  Xuyên thấu

  (Of cloth) very thin so that you can see through it

 • Self-esteem /ˌsel·fəˈstim/

  Lòng tự trọng

  A feeling of being happy with your own character and abilities

 • Selfish /ˈselfɪʃ/

  Ích kỉ

  Caring only about yourself rather than about other people

 • Senior /ˈsiːniər/

  Người có thâm niên, cấp cao hơn; Cấp cao, có thâm niên

  Someone who is high or ​higher in ​rank; High or ​higher in ​rank; older and more ​experienced than the other ​members of a ​team

 • Sensitive /ˈsensətɪv/

  Nhạy cảm

  Aware of and able to understand other people and their feelings

 • Serenity səˈrenəti/

  Sự thanh thản

  The state of being calm, peaceful, and untroubled

 • Serious /ˈsɪərɪəs/

  Thành thật, không đùa; nghiêm túc; hệ trọng, quan trọng; trầm trọng, nặng

  Not ​joking or ​intended to be ​funny; thinking about things in a careful and sensible way; needing or ​deserving ​your ​complete ​attention; severe in ​effect, ​bad

 • Shame /ʃeɪm/

  Sự xấu hổ

  A painful feeling of humiliation or distress caused by the consciousness of wrong or foolish behaviour

 • Shirt /ʃɜːrt/

  Áo sơ-mi

  A piece of clothing (usually for men), worn on the upper part of the body, made of light cloth, with sleeves and usually with a collar and buttons down the front

 • Shock /ʃɑːk/

  Cú sốc, cú choáng; Làm cho ai kinh sợ

  A big, unpleasant surprise; a medical condition when someone is extremely weak because of damage to their body; To surprise and upset someone

 • Shoe /ʃuː/

  Giày

  One of a pair of outer coverings for your feet, usually made of leather or plastic

 • Shore /ʃɔːr/

  Bờ biển, bờ hồ lớn

  The land along the edge of the sea or ocean, a lake or another large area of water

 • Shorthand /ˈʃɔːrthænd/

  Tốc ký

  A ​system of writing that uses ​lines and ​symbols to ​represent words and is used to ​record what someone says as they are speaking

 • Shower head /ˈʃaʊər hed/

  Vòi hoa sen

  [Showerhead] The part of a shower that water flows out of

 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/

  Anh em ruột thịt

  A brother or a sister

 • Silly /ˈsɪli/

  Ngờ nghệch, ngớ ngẩn

  Having or showing a lack of common sense orjudgement; absurd and foolish

 • Skate /skeɪt/

  Giầy trượt băng; cá đuối; Trượt băng; trượt ván

  An ice skate or roller skate; a large, flat sea fish that can be eaten as food; To move, or make a particular movement on a surface, using skates; to ride on a skateboard

 • Skier /ˈskiːər/

  Người trượt tuyết

  A person who skis

 • Slasher film /ˈslæʃər fɪlm

  Phim kinh dị, phim đáng sợ

  A frightening film or movie, in which an unknown person kills a lot of people

 • Slow motion /ˈsloʊ ˈmoʊ·ʃən/

  Sự chuyển động chậm

  The method of showing action at a much slower speed than it happened in real life

 • Smartphone /ˈsmɑːrtfoʊn/

  Điện thoại thông minh

  A mobile phone that can be used as a small computer and that connects to the internet

 • Smoothie /ˈsmuːði/

  Sinh tố hoa quả

  A drink made of fruit or fruit juice mixed with milk or ice cream

 • Snowboard /ˈsnoʊbɔːrd/

  Ván trượt tuyết; Trượt tuyết bằng ván trượt

  A specially shaped board that you stand on to slide down a snow-covered slope; To slide on the snow by standing on a specially shaped board

 • Soccer /ˈsɑːkər/

  Bóng đá (từ Mỹ, giống football)

  A game played by two teams of 11 players, using a round ball which players kick up and down the playing field. Teams try to kick the ball into the other team’s goal

 • Social contract /ˈsoʊʃl ˈkɑːntrækt/

  Khế ước xã hội

  An agreement among citizens to behave in a way that benefits everybody

 • Social norm /ˈsoʊʃl nɔːrm/

  Chuẩn mực xã hội

  The customary rules that govern behavior in groups and societies, have been extensively studied in the social sciences

 • Sock /sɑːk/

  Tất chân

  A piece of clothing that is worn over the foot, ankle and lower part of the leg, especially inside a shoe

 • Software /ˈsɔːftwer/

  Phần mềm

  The programs, etc. used to operate a computer

 • Son /sʌn/

  Con trai

  A boy or man in relation to either or both of his parents

 • Sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/

  Khôn ngoan, sành sỏi; tinh vi, phức tạp

  Having a lot of experience of the world and knowing about fashion, culture and other things that people think are socially important; (of a machine, system, etc.) clever and complicated in the way that it works or is presented

 • Sorry /ˈsɔːri/

  Cảm thấy hối tiếc, lấy làm buồn; hổ thẹn, hối hận; Xin lỗi; anh nói gì (dùng để yêu cầu ai đó nhắc lại điều mình chưa nghe rõ)

  Feeling sadness, sympathy, or disappointment, especially because something unpleasant has happened or been done; used to say that you wish you had not done what you have done; Used when apologizing for something; used for asking somebody to repeat someth...

 • Sour /ˈsaʊər/

  Chua; (sữa) chua, thiu, ôi; (người) có tính cáu kỉnh, gắt gỏng, chanh chung

  Having a taste like that of a lemon or of fruit that is not ready to eat; (especially of milk) having an unpleasant taste or smell because it is not fresh; (of people) not cheerful; bad-tempered and unpleasant

 • Spaghetti /spəˈɡeti/

  Mỳ ống

  Pasta in the shape of long thin pieces that look like string when they are cooked

 • Specialist /ˈspeʃəlɪst/

  Chuyên gia

  Someone who has a lot of ​experience, ​knowledge, or ​skill in a particular ​subject or ​business ​area

 • Spectacular /spekˈtækjələr/

  Đẹp mắt, ngoạn mục, thu hút sự chú ý

  Extremely good, exciting, or surprising

 • Spice /spaɪs/

  Gia vị

  One of the various types of powder or seed that come from plants and are used in cooking. Spices have a strong taste and smell

 • Spontaneous /spɑːnˈteɪniəs/

  Tự động, tự phát, tự ý, tự sinh

  Happening naturally and suddenly and without being planned

 • Sporty /ˈspɔːrti/

  Ham mê thể thao, giỏi về thể thao

  Liking or good at sport

 • Stadium /ˈsteɪdiəm/

  Sân vận động

  A large sports ground surrounded by rows of seats and usually other buildings

 • Stand-up comedy /stænd ʌp ˈkɑːmədi/

  Phim hài độc lập

  A comic style in which a comedian performs in front of a live audience, usually speaking directly to them

 • Stationery /ˈsteɪʃəneri/

  Văn phòng phẩm

  ​Materials needed for writing, such as ​paper, ​envelopes, etc.

 • Stepmother /ˈstepmʌðər/

  Mẹ kế

  A woman who is married to one’s father after the divorce of one’s parents or the death of one’s mother

 • Stir-fry /ˈstɜːfraɪ/

  Món xào; Xào

  A hot dish made by stir-frying small pieces of meat, fish and/or vegetables; To cook thin strips of vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil

 • Stomach /ˈstʌmək/

  Dạ dày

  An ​organ in the ​body where ​food is ​digested, or the ​soft ​front​ part of ​your ​body just below the ​chest

 • Store-bought /ˈstɔːr.bɑːt/

  Mua sẵn

  Bought from a shop/store and not made at home

 • Strange /streɪndʒ/

  Lạ, lạ thường; mới, chưa quen

  Unusual or surprising, especially in a way that is difficult to understand; not familiar because you have not been there before or met the person before

 • Stressed /strest/

  Căng thẳng; nhấn âm, trọng âm

  Too anxious and tired to be able to relax; (of a syllable) pronounced with emphasis

 • Strong /strɔːŋ/

  Khỏe mạnh

  (Of people, animals, etc.) having a lot of physical power so that you can lift heavy weights, do hard physical work, etc.

 • Stubborn /ˈstʌbərn/

  Bướng bỉnh, cứng đầu

  Determined not to change your opinion or attitude

 • Submission /səbˈmɪʃn/

  Sự khuất phục; sự trình, đệ trình

  The act of accepting that someone has complete control over you; the act of sending a document, plan, etc to someone so that they can consider it, or the document, plan, etc that you send

 • Suffering /ˈsʌfərɪŋ/

  Sự đau đớn

  The state of undergoing pain, distress, or hardship

 • Sunburn /ˈsʌnbɜːrn/

  Bỏng nắng, cháy nắng

  The condition of having painful red skin because you have spent too much time in the sun

 • Sunscreen /ˈsʌnskriːn/

  Kem chống nắng

  A cream or liquid that you put on your skin to protect it from the harmful effects of the sun

 • Superconductivity /ˌsuːpərˌkɑːndʌkˈtɪvəti/

  Hiện tượng siêu dẫn

  The property (= characteristic) of some substances at very low temperatures to let electricity flow with no resistance

 • Supervisor /ˈsuːpərvaɪzər/

  Người giám sát, người giám thị; giáo viên hướng dẫn

  A person whose job is to supervise someone or something; in some colleges, a teacher with responsibility for a particular student

 • Surprise /sərˈpraɪz/

  Sự bất ngờ, ngạc nhiên; điều bất ngờ; Làm ngạc nhiên, bất ngờ; bắt quả tang

  The ​feeling ​caused by something ​unexpected ​happening; an ​unexpected ​event; To make someone ​feel surprise; to ​find, ​catch, or ​attack someone when they are not ​expecting it

 • Sushi /ˈsuːʃi/

  Món Sushi

  A Japanese dish of small cakes of cold cooked rice, flavoured with vinegar and served with raw fish, etc. on top

 • Sweater /ˈswetər/

  Áo len dài tay

  A knitted piece of clothing made of wool or cotton for the upper part of the body, with long sleeves. In British English the word is used to describe a piece of clothing with no buttons. In American English a sweater can have buttons and be like a jacket.

 • Sweetheart /ˈswiːthɑːt/

  Cưng, cục cưng; người yêu, người tình

  Used to address somebody in a way that shows affection; a person with whom somebody is having a romantic relationship

 • Swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/

  Hồ bơi

  An area of water that has been created for people to swim in

 • Sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/

  Thông cảm, đồng cảm

  Kind to somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

 • Synchronize /ˈsɪŋkrənaɪz/

  Xảy ra đồng thời; đồng bộ hóa

  [Synchronise] To (cause to) happen at the same time; to link data files between one computer or mobile device and another so that the information in the files on both machines is the same

 • Syntax /ˈsɪntæks/

  Cú pháp

  The way that words and phrases are put together to form sentences in a language; the rules of grammar for this

 • Syrup /ˈsɪrəp/

  Si rô

  A sweet liquid made from sugar and water, often used in cans of fruit

 • TV show /ˌtiː ˈviː ʃoʊ/

  Chương trình truyền hình

  A segment of content intended for broadcast on television, other than a commercial, channel ident, trailer, or any other segment of content not serving as attraction for viewership

 • Tabloid /ˈtæblɔɪd/

  Báo lá cải

  A newspaper having pages half the size of those of the average broadsheet, typically popular in style and dominated by sensational stories

 • Talent /ˈtælənt/

  Tài năng, nhân tài

  (Someone who has) a ​natural ​ability to be good at something, ​especially without being ​taught

 • Talk show ˈtɔk ˌʃoʊ/

  Tọa đàm

  A television or radio programme in which famous people are asked questions and talk in an informal way about their work and opinions on various topics

 • Tank top /taŋk tɒp/

  Áo ba lỗ

  A sweater without sleeves

 • Tea /tiː/

  Trà, chè

  The dried leaves (called tea leaves) of the tea bush

 • Teaspoon /ˈtiːspuːn/

  Thìa cà phê

  The amount a teaspoon can hold

 • Teenage /ˈtiːneɪdʒ/

  Thuộc về/dành cho thanh thiếu niên

  Between 13 and 19 years old; connected with people of this age

 • Tenderness /ˈtendərnəs/

  Sự dịu dàng, âu yếm; tính chất mềm, dễ nhai; tính nhạy cảm, dễ xúc động

  The quality of being kind, gentle and loving; the quality in food of being easy to bite through and cut; the fact of a part of the body being painful when you touch it

 • Tennis racket /ˈtenɪs ˈrækɪt/

  Vợt tennis

  The racket that you use when you play tennis

 • Tent /tent/

  Lều, trại

  A shelter made of a large sheet of canvas, nylon, etc. that is supported by poles and ropes fixed to the ground, and is used especially for camping

 • Text message /tekst ˈmesɪdʒ/

  Tin nhắn văn bản

  A written message that you send using a mobile/cell phone

 • The Olympics /əˈlɪmpɪk/

  Thế vận hội

  An international sports festival held every four years in a different country

 • Theoretical /ˌθiːəˈretɪkl/

  Thuộc lý thuyết

  Based on ​ideas or ​theories, rather than practical uses of something or ​actual ​events

 • There is no point in doing sth /pɔɪnt/

  Thật vô ích, vô nghĩa khi làm việc gì

  If you try doing something, it will work but there won't be any benefit from it

 • Thirsty /ˈθɜːrsti/

  Khát

  Needing or wanting to drink

 • Thought /θɔːt/

  Ý kiến, ý tưởng; sự suy nghĩ, quá trình suy nghĩ; ý nghĩ, tư duy, tư tưởng

  An idea or opinion; the activity of thinking, or when you think about something carefully; a set of ideas about a particular subject

 • Threatening /ˈθretnɪŋ/

  Đe doạ, hăm dọa

  Expressing a threat of harm or violence

 • Time-lapse /ˈtaɪm.læps/

  Tua nhanh thời gian

  Used to refer to a ​method of ​filming very ​slow ​actions by taking a ​series of ​single ​pictures over a ​period of ​time and then putting them together to show the ​action ​happening very ​quickly

 • Timid /ˈtɪmɪd/

  Nhút nhát, rụt rè, bẽn lẽn, dễ sợ hãi

  Shy and ​nervous; without much ​confidence; ​easily ​frightened

 • To be easy on the eyes /ˈiːzi aɪ/

  Dễ nhìn, bắt mắt

  To have an attractive appearance, to be pleasant to look at

 • To be regretful of sth /rɪˈɡretfl/

  Tiếc nuối, hối hận về việc gì

  Feeling or showing sadness or disappointment because of something that has happened or something that you have done or not done

 • To blow one’s mind /bloʊ maɪnd/

  Gây bất ngờ với ai; làm ai phấn khích

  To produce a very strong pleasant or shocking feeling

 • To break even /breɪk ˈiːvn/

  Hòa vốn

  To reach a point in a business venture when the profits are equal to the costs

 • To deal with sth /diːl/

  Giải quyết, xử lý cái gì, đối phó ai

  To solve a problem, perform a task, etc.; to take appropriate action in a particular situation or according to who you are talking to, managing, etc.

 • To draw sb out /drɔː/

  Khuyến khích, cổ vũ ai đó phát biểu hay tự do thể hiện mình

  To encourage somebody to talk or express themselves freely

 • To get a handle on sth /ˈhændl/

  Tìm hiểu cặn kẽ, tường tận cái gì

  To find a way to understand a situation in order to control it

 • To hand sb sth /hænd/

  Đưa, giao cho ai thứ gì

  To put something into someone's hand from your own hand

 • To make the jump /meɪk dʒʌmp/

  Tạo ra thay đổi lớn về mặt nào

  To cause a change to happen

 • To objectify sb/sth /əbˈdʒektɪfaɪ/

  Đối xử với ai/cái gì như với đồ vật

  To treat somebody/something as an object

 • To press one’s button /pres ˈbʌtn/

  Kích thích ai

  To draw a strong emotional reaction from someone, especially anger or sexual arousal

 • To refrain from sth /rɪˈfreɪn/

  Kiềm chế, cố nín nhịn

  To avoid doing or stop yourself from doing something

 • To sprout up /spraʊt/

  Phát triển, xuất hiện rất nhanh

  If a large number of things sprout (up), they suddenly appear or begin to exist

 • To stem from sth /stem/

  Bắt nguồn từ cái gì; là kết quả của điều gì

  To start or develop as the result of something

 • To take advantage of sb/sth /ədˈvæntɪdʒ/

  Lợi dụng ai; tận dụng cái gì

  To treat someone badly in order to get something good from them; to use the good things in a situation

 • To take the edge off sth /edʒ/

  Làm giảm đi cái gì (cảm giác, cảm xúc)

  To make something less strong, less bad, etc.

 • To traffic in sth /ˈtræfɪk/

  Mua bán, kinh doanh, tham gia vào việc gì trái pháp luật, buôn lậu

  To buy and sell goods illegally

 • To wind sth up /waɪnd/

  Đóng cửa, giải thể một công ty, tổ chức; kết thúc một công việc hay vấn đề

  To close a business or organization; to end, or to make an activity end

 • Toast /toʊst/

  Bánh mì nướng

  Slices of bread that have been made brown and crisp by heating them on both sides in a toaster or under a grill

 • Toe /təʊ/

  Ngón chân

  Any of the five ​separate ​parts at the end of the ​foot

 • Topping /ˈtɑːpɪŋ/

  Phần trên, lớp phía trên

  A layer of food that you put on top of a dish, cake, etc. to add flavour or to make it look nice

 • Tour /tʊr/

  Chuyến du lịch

  A journey made for pleasure during which several different towns, countries, etc. are visited

 • Toxin /ˈtɑːksɪn/

  Độc tố

  A poisonous substance, especially one produced by bacteria, that causes disease

 • Traitor /ˈtreɪtər/

  Kẻ phản bội

  A person who is not loyal or stops being loyal to their own country, social class, beliefs, etc.

 • Transaction /trænˈzækʃn/

  Sự giao dịch

  An occasion when someone ​buys or ​sells something

 • Trendy /ˈtrendi/

  Hợp thời trang, rất mốt, chạy theo mốt

  Very fashionable

 • Trip /trɪp/

  Chuyến đi, cuộc du ngoạn

  A journey to a place and back again, especially a short one for pleasure or a particular purpose

 • Trustworthy /ˈtrʌstwɜːrði/

  Đáng tin cậy

  That you can rely on to be good, honest, sincere, etc.

 • Tunic /ˈtuːnɪk/

  Áo dài thắt ngang lưng

  A piece of women’s clothing like a tunic, that reaches to the hips and is worn over trousers/pants or a skirt

 • Twist /twɪst/

  Sự thay đổi, sự phát triển

  An unexpected change or development in a story or situation

 • URL /ˌjuː ɑːr ˈel/

  Định vị nguồn thống nhất

  Uniform/Universal Resource Locator (typically, the address of a World Wide Web page)

 • Ultrasound /ˈʌltrəsaʊnd/

  Siêu âm, sóng siêu âm

  Sound that is higher than humans can hear

 • Uncle /ˈʌŋkl/

  Chú/Bác

  The brother of one’s father or mother or the husband of one’s aunt

 • Uncrackable /ʌnˈkrækəbl/

  Không thể bẻ khóa

  Unable to crack

 • Understand /ˌʌndərˈstænd/

  Hiểu, nắm được ý của người khác; hiểu ra, nhận thức được

  To know the meaning of something that someone says; to know why or how something happens or works

 • Unhappy /ʌnˈhapi/ 

  Buồn rầu

  Not pleased or satisfied with something

 • Upload /ˌʌpˈloʊd/

  Tải lên

  To send data onto another computer

 • Vacuum /ˈvækjuəm/

  Môi trường chân không; (nghĩa bóng) sự rỗng tuếch, sự vô nghĩa; Làm sạch (cái gì) bằng máy hút bụi

  A space that is completely empty of all substances, including all air or other gas; a lack of something; To use a vacuum cleaner to collect dust, dirt, etc.

 • Vegan /ˈviːɡən/

  Người ăn chay

  A person who does not eat any animal products such as meat, milk or eggs. Some vegans do not use animal products such as silk or leather

 • Verbal /ˈvɜːrbl/

  Bằng lời nói

  Spoken, not written

 • Vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/

  Cảnh giác; thận trọng

  Keeping careful watch for possible danger or difficulties

 • Villain /ˈvɪlən/

  Nhân vật phản diện (trong truyện ngắn, vở kịch..)

  The main bad character in a story, play, etc.

 • Vision /ˈvɪʒn/

  Sức nhìn, thị lực; ảo ảnh; tầm nhìn

  The ability to see, the area that you can see from a particular position; an ​idea or ​mental ​image of something; the ability to think about or plan the future with great imagination and intelligence

 • Visor /ˈvaɪzər/

  Tấm kính che mặt

  A curved piece of plastic, etc. worn on the head above the eyes to protect them from the sun

 • Volleyball /ˈvɑːlibɔːl/

  Bóng chuyền

  A game in which two teams of six players use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net while trying not to let the ball touch the ground on their own side

 • Waffle /ˈwɑːfl/

  Bánh quế

  A crisp flat cake with a pattern of squares on both sides, often eaten with sweet sauce, cream, etc. on top

 • Wallet /ˈwɔ:lɪt/

  Ví tiền, bóp

  A small flat folding case made of leather or plastic used for keeping paper money and credit cards in

 • Wasabi /wəˈsɑːbi/

  Cải Wasabi

  A root vegetable with a strong taste like horseradish, used in Japanese cooking, especially with raw fish

 • Waterfall /ˈwɔːtərfɔːl/

  Thác nước

  A place where a stream or river falls from a high place, for example over a cliff or rock

 • Well-being /ˈwelˈbi·ɪŋ/

  Sự khỏe mạnh, thịnh vượng

  The ​state of ​feeling ​healthy and ​happy

 • Well-written /wel ˈrɪtn/

  Viết tốt, viết hay

  Written in an ​effective or ​interesting way

 • Winner /ˈwɪnər/

  Người chiến thắng

  A person, a team, an animal, etc. that wins something

 • Wonder /ˈwʌndər/

  Sự ngạc nhiên; điều kỳ diệu, kỳ quan; Muốn biết, tự hỏi

  Surprise and admiration; something that makes you feel surprise or admiration; To want to know something or to try to understand the reason for something

 • Word /wɜːrd/

  Từ

  A single unit of language which means something and can be spoken or written

 • Worried /ˈwɜːrid/

  Lo lắng

  Anxious or troubled about actual or potential problems

 • Yin and yang / jɪn ænd jæŋ /

  Âm và dương

  Existence of a universal balance of opposite and complementary principles (Chinese Philosophy)

 • yoga /'jougə/

  các phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ

  A system of exercises practiced as part of the Hindu discipline to promote control of the body and mind

 • zero gravity /'ziərou 'græviti/

  trạng thái không trọng lượng

  An alternative term for weightlessness and holds for instance in a freely falling lift

 • zoologist /zou'ɔlədʤist/

  nhà động vật học

  A specialist in the branch of biology dealing with animals

 • A blessing in disguise /ˈblesɪŋ dɪsˈɡaɪz/

  Trong cái rủi lại có cái may

  Something that seems bad or unlucky at first, but results in something good happening later

 • Ability /ə'biliti/

  Năng lực, khả năng (làm việc gì)

  The quality of being able to perform; a quality that permits or facilitates achievement or accomplishment

 • Abortion /ə'bɔ:ʃn/

  Sự sẩy thai, sự phá thai; sự nạo thai

  Termination of pregnancy

 • Absence /'æbsəns/

  Sự vắng mặt, sự nghỉ (học), sự đi vắng; thời gian vắng mặt, lúc đi vắng

  The state of being absent; the time interval during which something or somebody is away

 • Absorption /əb'sɔ:pʃn/

  Sự hút, sự hút thu

  The process of absorbing nutrients into the body after digestion

 • Abuse /ə'bju:s/

  Sự lạm dụng, sự lộng hành

  Improper or excessive use

 • Accelerate /æk'seləreit/

  Làm nhanh thêm; làm chóng đến; thúc mau, giục gấp

  Move faster; cause to move faster

 • Accelerator /æk'seləreitə/

  Máy gia tốc; chân ga (xe ôtô)

  A pedal that controls the throttle valve

 • Access /ˈækses/

  Sự thâm nhập, tiếp cận; Thâm nhập, tiếp cận

  A way of entering or reaching a place; To reach, enter or use something

 • Accessory /əkˈsesəri/

  Phụ kiện

  A thing that you can wear or carry that matches your clothes, for example a belt or a bag

 • Accomplishment /ə'kɔmpliʃmənt/

  Sự hoàn thành, sự làm xong, sự làm trọn

  The action of accomplishing something; an ability that has been acquired by training

 • Accountability /əˌkaʊntəˈbɪləti/

  Trách nhiệm giải trình

  A ​situation in which someone is ​responsible for things that ​happen and can give a ​satisfactory reason for them

 • Accumulate /ə'kju:mjuleit/

  Làm giàu, tích của; tích luỹ, gom góp lại

  Get or gather together

 • Accurate /ˈækjərət/

  Đúng đắn; chính xác; xác đáng

  Correct and true in every detail; an accurate throw, shot, weapon, etc. hits or reaches the thing that it was aimed at; able to give completely correct information or to do something in an exact way

 • Achievement /ə'tʃi:vmənt/

  Thành tích, thành tựu

  The action of accomplishing something

 • Acne /'æknɪ/

  Mụn trứng cá

  Skin disorder characterized by pimples and other pustular eruptions which generally appear on the face

 • Acquit /əˈkwɪt/

  Phán quyết vô tội; cư xử, biểu hiện theo một cách nào đó

  To decide officially in a law court that someone is not guilty of a particular crime; to perform or behave in a stated wat

 • Activation energy /ˌæktɪˈveɪʃn/ /ˈenərdʒi/

  Năng lượng hoạt hóa

  Energy that makes something such as a device or chemical process start working

 • Administration /ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/

  Quản trị

  The ​activity of ​managing or ​dealing with a ​business ​activity

 • Admiration /adməˈreɪʃn/

  Sự ngưỡng mộ, khâm phục, thán phục

  The feeling that you admire someone or something

 • Adolescence /ˌædəˈlesns/

  Thanh thiếu niên, thời thanh thiếu niên

  The time in a person’s life when he or she develops from a child into an adult

 • Adventure /ədˈventʃər/

  Sự phiêu lưu, mạo hiểm

  An unusual, exciting or dangerous experience, journey or series of events

 • Afraid /əˈfreɪd/

  E sợ

  Feeling fear; frightened because you think that you might be hurt or suffer

 • Aggression /əˈɡreʃn/

  Sự xâm lược; sự gây hấn

  Actions or ​behavior that use ​threats or ​force against ​others; feelings of anger and hatred that may result in threatening or violent behaviour

 • Agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃər/

  Nông nghiệp

  The ​business, ​science, or ​activity of ​farming

 • Airwaves /ˈerweɪvz/

  Tần số phát thanh

  Radio waves that are used in broadcasting radio and television

 • Alcoholic /ˌælkəˈhɔːlɪk/

  Chứa cồn

  Conected with or containing alcohol

 • Allocate /ˈæləkeɪt/

  Phân bổ

  To give a particular ​amount of ​time, ​money, etc. to someone or something, so that it can be used in a particular way

 • Almond /ˈɑːmənd/

  Hạt hạnh nhân

  An edible oval nut with a hard shell, or the tree that it grows on

 • Amazed /əˈmeɪzd/

  Kinh ngạc, sửng sốt

  Very surprised

 • American Idol /əˈmerɪkən ˈaɪdl/

  Chương trình thần tượng âm nhạc Mỹ

  An American singing competition series created by Simon Fuller and produced by 19 Entertainment, and is distributed by FremantleMedia North America

 • Amino acid /əˌmiːnoʊ ˈæsɪd/

  Axit amin

  Any of the substances that combine to form the basic structure of proteins

 • Amusement /əˈmjuːzmənt/

  Thích thú, tiêu khiển

  The feeling that you have when something is funny or amusing, or it entertains you

 • Analogy /əˈnælədʒi/

  Sự tương tự; sự giống nhau; (triết học) phép loại suy, quá trình suy luận dựa trên sự giống nhau

  A comparison of one thing with another thing that has similar features; a feature that is similar; the process of comparing one thing with another thing that has similar features in order to explain it

 • Angel /ˈeɪndʒl/

  Thiên thần, thiên sứ; người phúc hậu, người hiền lành

  A spirit who is believed to be a servant of God, and is sent by God to deliver a message or perform a task. Angels are often shown dressed in white, with wings; a person who is very good and kind; a child who behaves well

 • Angry /ˈæŋɡri/

  Tức giận, giận dữ

  Having strong feelings about something that you dislike very much or about an unfair situation

 • Ankle /ˈæŋkl/

  Mắt cá chân

  The ​joint (= ​place where two ​bones are ​connected) between the ​foot and the ​leg, or the ​thin ​part of the ​leg just above the ​foot

 • Annoyed /əˈnɔɪd/

  Khó chịu, bực mình

  Slightly angry

 • Anti-racist /ˈænti ˈreɪsɪst/

  Chống phân biệt chủng tộc

  Opposed to the unfair treatment of people who belong to other races

 • Anxiety /æŋˈzaɪəti/

  Mối lo âu, băn khoăn, sự lo lắng

  A feeling of worry, nervousness, or unease about something with an uncertain outcome

 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/

  Trình ứng dụng; lời thỉnh cầu, đơn xin; sự ứng dụng, áp dụng

  A ​computer ​program that is ​designed for a ​particular ​purpose; an ​official ​request for something, usually in writing; a way in which something can be used for a ​particular ​purpose

 • Archer /ˈɑːrtʃər/

  Người bắn cung

  A person who shoots with a bow and arrows

 • Archetype /ˈɑːkitaɪp/

  Nguyên mẫu, nguyên hình

  The most typical or perfect example of a particular kind of person or thing

 • Arm /ɑːm/

  Cánh tay

  Either of the two long parts that stick out from the top of the body and connect the shoulders to the hands

 • Arrow /ˈæroʊ/

  Tên, mũi tên; dấu mũi tên (chỉ đường)

  A thin stick with a sharp point at one end, which is shot from a bow; a mark or sign like an arrow (➞), used to show direction or position

 • Aspect /ˈæspekt/

  Khía cạnh

  A particular part or feature of a situation, an idea, a problem, etc.; a way in which it may be considered

 • Assume /əˈsuːm/

  Cho rằng, giả định; đảm đương, đảm nhận

  To think that something is likely to be true, although you have no proof; to take a position of control/power/responsibility, etc.

 • Astonishment /əˈstɒnɪʃmənt/

  Sự ngạc nhiên

  Great surprise

 • Astrophysics /ˌæstroʊˈfɪzɪks/

  Vật lý thiên văn

  The scientific study of the physical and chemical structure of the stars, planets, etc.

 • Athletic /æθˈletɪk/

  Khỏe mạnh, lực lưỡng; thuộc điền kinh, thể thao

  Physically strong, fit and active; relating to athletes or to the sport of athletics

 • Attachment /əˈtætʃmənt/

  Tập tin đính kèm; đồ gá lắp, phụ tùng; lòng quyết luyến, sự gắn bó

  A document that you send to somebody using email; an extra part that can be added to a piece of equipment; a feeling of love or strong connection to someone or something

 • Attraction /əˈtrakʃn/

  Sự thu hút, lôi cuốn; cái thu hút, lôi cuốn

  The action or power of evoking interest in or liking for someone or something; something that makes people come to a place or want to do a particular thing

 • Audition /ɔːˈdɪʃn/

  Buổi thử giọng

  A short performance given by an actor, a singer, etc., so that somebody can decide whether they are suitable to act in a play, sing in a concert, etc.

 • Autobiography /ˌɔːtəbaɪˈɑːɡrəfi/

  Tự truyện

  The story of a person’s life, written by that person; this type of writing

 • Awful /ˈɔːfl/

  Dễ sợ, khủng khiếp

  Very bad or unpleasant

 • Backpack /ˈbækpæk/

  Ba lô; Đi du lịch với ba lô trên vai

  A large bag that you carry on your back; To travel on holiday/vacation carrying your equipment and clothes in a backpack

 • Bacteria /bækˈtɪriə/

  Vi khuẩn

  [plural] A member of a large group of unicellular microorganisms which have cell walls but lack organelles and an organized nucleus, including some which can cause disease

 • Barbecue /ˈbɑːrbɪkjuː/

  Tiệc nướng ngoài trời

  An outdoor meal or party when food is cooked on over an open fire

 • Baseball /ˈbeɪsbɔːl/

  Bóng chày

  A game played especially in the US by two teams of nine players, using abat and ball. Each player tries to hit the ball and then run around four bases before the other team can return the ball

 • Bay /beɪ/

  Vịnh

  Part of the sea, or of a large lake, partly surrounded by a wide curve of the land

 • Beachcomber /ˈbiːtʃkoʊmər/

  Người cào bãi (người tìm kiếm những vật có giá trị trên bãi biển)

  A person who walks along beaches collecting interesting or valuable things, either for pleasure or to sell

 • Belly /ˈbeli/

  Bụng

  The ​stomach or the ​front ​part of the ​body between ​your ​chest and ​your ​legs

 • Bikini /bɪˈkiːni/

  Áo tắm hai mảnh

  A piece of clothing in two pieces that women wear for swimming and lying in the sun

 • Binoculars /bɪˈnɑːkjələrz/

  Ống nhòm

  An instrument, like two small telescopes fixed together, that makes objects that are far away seem nearer when you look through it

 • Biscuit /ˈbɪskɪt/

  Bánh quy

  A small flat dry cake for one person, usually sweet, and baked until crisp

 • Bitterness /ˈbɪtənəs/

  Sự chua cay, cay đắng, đau khổ; vị cay

  Angry and unhappy feelings caused by the belief that you have been treated unfairly; (of food, etc.) the quality of having a strong, unpleasant taste that is not sweet

 • Blazer /ˈbleɪzər/

  Áo khoác blazer (không đi kèm quần cùng màu, thường có nhiều màu sắc)

  A jacket, not worn with matching trousers/pants, often showing the colours or badge of a club, school, team, etc.

 • Blouse /blaʊs/

  Áo cánh

  A piece of clothing like a shirt, worn by women

 • Bogeyman /ˈboʊɡimæn/

  Ông ba bị

  An imaginary evil spirit that is used to frighten children

 • Book /bʊk/

  Sách; Đặt chỗ

  A set of printed pages that are fastened inside a cover so that you can turn them and read them; To arrange to have or use something on a particular date in the future; to buy a ticket in advance

 • Boredom /ˈbɔːdəm/

  Sự nhàm chán

  The state of feeling bored; the quality of being very boring

 • Bowling /ˈboʊlɪŋ/

  Môn chơi ném banh, bô-linh

  A game in which players roll heavy balls (called bowls ) along a special track towards a group of pins (= bottle-shaped objects) and try to knock over as many of them as possible

 • Boxing Day /ˈbɑːksɪŋ deɪ/

  Ngày Boxing, Ngày tặng quà

  The first day after Christmas Day that is not a Sunday. Boxing Day is an official holiday in Britain and some other countries

 • Brave /breɪv/

  Dũng cảm

  Showing no ​fear of ​dangerous or ​difficult things

 • Broadcast /ˈbrɔːdkæst/

  Chương trình phát thanh hoặc truyền hình; Phát sóng

  A radio or television programme; To send out programmes on television or radio

 • Brother /ˈbrʌðər/

  Anh em trai

  A man or boy in relation to other sons and daughters of his parents

 • Buddhist /ˈbʊdɪst/

  Tín đồ Phật giáo

  A person who follows the religion of Buddhism

 • Burrito /bʊˈriːtoʊ/

  Bánh Burritos (làm từ bột ngô)

  A Mexican dish consisting of a tortilla filled with meat or beans

 • CEO /ˌsiː iː ˈəʊ/

  Giám đốc điều hành

  Chief executive officer (the person with the highest rank in a business company)

 • Calculus /ˈkælkjələs/

  Toán học giải tích

  The type of mathematics that deals with rates of change, for example in the slope of a curve or the speed of a falling object

 • Camouflage /ˈkæməflɑːʒ/

  Vật dùng để nguỵ trang

  A way of hiding soldiers and military equipment, using paint, leaves or nets, so that they look like part of their surroundings

 • Candle /ˈkændl/

  Nến

  A round stick of wax with a piece of string (called a wick) through the middle which is lit to give light as it burns

 • Capriciousness /kəˈprɪʃəsnəs/

  Tính thất thường, đồng bóng

  Given to sudden and unaccountable changes of mood or behaviour

 • Caring /ˈkerɪŋ/

  Chu đáo

  Displaying kindness and concern for others

 • Cash cow /kæʃ ˈkaʊ/

  Mặt hàng hay dịch vụ hái ra tiền

  A business, investment, product or service that provides a steady income or profit

 • Casual /ˈkæʒuəl/

  Tự nhiên, bình thường; hững hờ; tình cờ, ngẫu nhiên

  Comfortable clothes that you choose to wear in your free time; relaxed and not seeming very interested in someone or something; not planned, or without particular meaning or importance

 • Catwalk /ˈkætwɔːk/

  Trình diễn thời trang

  The long stage that models walk on during a fashion show

 • Celebrate /ˈselɪbreɪt/

  Kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm, ăn mừng; tán dương, ca tụng, tôn vinh

  To show that a day or an event is important by doing something special on it; to ​express ​admiration and ​approval for something or someone

 • Cell /sel/

  Tế bào; xà lim; (điện học) pin

  The smallest unit of living matter that can exist on its own; a small room with not much furniture, especially in a prison or a monastery or convent; a device for producing electrical energy from chemical energy

 • Cemetery /ˈseməteri/

  Nghĩa trang, nghĩa địa

  An area of land used for burying dead people, especially one that is not beside a church

 • Ceremony /ˈserəmoʊni/

  Nghi thức, nghi lễ; kiểu cách

  A public or religious occasion that includes a series of formal or traditional actions; formal behaviour; traditional actions and words used on particular formal occasions

 • Chain reaction /tʃeɪn/ /riˈækʃn/

  Phản ứng dây chuyền

  A chemical or nuclear change that forms products which themselves cause more changes and new products

 • Champion /ˈtʃæmpiən/

  Nhà vô địch

  A person, team, etc. that has won a competition, especially in a sport

 • Channel /ˈtʃænl/

  Trạm, đài phát thanh; (ra-đi-ô) kênh; lòng sông, lòng suối

  A television station; a band of radio waves used for broadcasting television or radio programs; a passage for water or other liquids to flow along, or a part of a river or other area of water that is deep and wide enough to provide a route for ships to t...

 • Chart /tʃɑːrt/

  Biểu đồ; bản đồ đi biển, hải đồ

  A page or sheet of information in the form of diagrams, lists of figures, etc.; a detailed map of the sea

 • Chemical equation /ˈkemɪkl/ /ɪˈkweɪʒn/

  Phương trình hóa học

  A ​statement ​containing ​chemical ​symbols, used to show the ​changes that ​happen during a ​particular ​chemical ​reaction

 • Chess /tʃes/

  Cờ vua

  A game for two people played on a board marked with black and white squares on which each playing piece (representing a king, queen, castle, etc.) is moved according to special rules

 • Chief /tʃiːf/

  Người lãnh đạo; ông chủ, sếp; Cấp bậc quyền hành cao nhất; quan trọng nhất, chủ yếu

  The leader of a group of people; a person who controls other people in an organization; Highest in rank; most important

 • Chinese lantern /ˌtʃaɪˈniːz ˈlæntərn/

  Đèn lồngTrung Hoa

  A lamp that is inside a paper case, with a handle to carry it

 • Chocolate-covered /ˈtʃɑːklət ˈkʌvərd/

  Phủ sô cô la

  Having a layer or amount of chocolate on something

 • Christmas Eve /ˈkrɪsməs iːv/

  Đêm Giáng sinh

  The day before Christmas Day, 24 December; the evening of this day

 • Christmas cracker /ˈkrɪsməs ˈkrækər/

  Pháo Giáng sinh

  A tube of coloured paper that makes a loud explosive sound when it is pulled open by two people. Crackers usually contain a paper hat, a small present and a joke, and are used in Britain at Christmas parties and meals

 • Citrus /ˈsɪtrəs/

  Các loại quả thuộc họ cam, chanh

  Any of a group of plants that produce acidic fruits with a lot of juice

 • Classify /ˈklæsɪfaɪ/

  Phân loại

  To ​divide ​people or things into ​groups according to their characteristics

 • Clever /ˈklevər/

  Thông minh, khéo léo

  Having or ​showing the ​ability to ​learn and ​understand things ​quickly and ​easily

 • Co-worker /kəʊˈwəːkə/

  Người làm chung trong tổ chức

  A person that somebody works with, doing the same kind of job

 • Coastline /ˈkoʊstlaɪn/

  Đường bờ biển

  The land along a coast, especially when you are thinking of its shape or appearance

 • Code /koʊd/

  Bộ mã; Mã hóa

  A system of computer programming instructions; To write a computer program by putting one system of numbers, words and symbols into another system

 • Coffin /ˈkɔːfɪn/

  Quan tài

  A box in which a dead body is buried or cremated

 • Collaborate /kəˈlæbəreɪt/

  Hợp tác

  To ​work together with another ​person or ​organization for a particular ​purpose

 • Colleague /ˈkɑːliːɡ/

  Bạn đồng nghiệp ở cùng vị trí và cấp bậc

  A person that you work with, especially in a profession or a business

 • Collide /kəˈlaɪd/

  Va nhau, đụng nhau; va chạm, xung đột

  (especially of moving objects) To hit something violently; (of people, their opinions, etc.) to disagree strongly

 • Comedy /ˈkɑːmədi/

  Hài kịch, phim hài

  A play or film or movie that is intended to be funny, usually with a happy ending; plays and films or movies of this type

 • Comfortable /ˈkʌmftəbl/

  Tiện lợi, tiện nghi; dễ chịu, thoải mái; yên tâm, không băn khoăn

  Comfortable ​furniture and ​clothes ​provide a ​pleasant ​feeling and do not give you any ​physical ​problems; relaxed and ​free from ​pain; if you are comfortable with a ​situation, you are not ​worried about it

 • Commission /kəˈmɪʃn/

  Tiền hoa hồng

  A payment given to someone when they sell something, which is directly related to the amount they sell

 • Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

  Truyền đạt, truyền tải

  To exchange information, news, ideas, etc. with somebody

 • Companion /kəmˈpanjən/

  Bạn, bạn bè, bạn đồng hành; vật cùng đôi

  A ​person you ​spend a lot of ​time with often because you are ​friends or because you are ​travelling together; either of two ​matching ​objects

 • Compete /kəmˈpiːt/

  Cạnh tranh, ganh đua

  To take part in a contest or game; to try to be more successful than someone or something else

 • Competitor /kəmˈpetɪtər/

  Người cạnh tranh, đối thủ

  Person who takes part in a competition

 • Compliant /kəmˈplaɪənt/

  Phục tùng, dễ bảo, chiều theo ý người khác

  Too willing to agree with other people or to obey rules

 • Compound /ˈkɑːmpaʊnd/

  Hợp chất; Điều chế

  A substance formed by a chemical reaction of two or more elements in fixed amounts relative to each other; To be formed from something

 • Concerned /kənˈsəːnd/

  Lo lắng, lo âu; có liên quan, dính lứu

  Worried, troubled, or anxious; involved in something or affected by it

 • Conduction /kənˈdʌkʃn/

  Sự truyền dẫn

  The process by which heat or electricity passes through a material

 • Confident /ˈkɑːnfɪdənt/

  Tự tin; tin chắc, chắc chắn

  Feeling sure about your own ability to do things and be successful; feeling certain that something will happen in the way that you want or expect

 • Consortium /kənˈsɔːrtiəm/

  Hiệp đoàn; hiệp hội

  An organization of several businesses or banks joining together as a group for a shared purpose

 • Consultant /kənˈsʌltənt/

  Người tư vấn, tư vấn viên

  Someone who is ​paid to give ​expert ​advice or ​training on a particular ​subject

 • Content /ˈkɑːntent/

  Nội dung; hàm lượng

  The subject matter of a book, speech, programme, etc.; the amount of a particular substance that something contains

 • Context /ˈkɑːntekst/

  Bối cảnh; văn cảnh, ngữ cảnh

  The situation in which something happens and that helps you to understand it; the words that come just before and after a word, phrase or statement and help you to understand its meaning

 • Contradiction /ˌkɑːntrəˈdɪkʃn/

  Sự mâu thuẫn; sự phủ định, phản biện, cãi lại

  A lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.; the act of saying that something that somebody else has said is wrong or not true; an example of this

 • Conversation /ˌkɑːnvərˈseɪʃn/

  Cuộc trò chuyện

  An informal talk involving a small group of people or only two; the activity of talking in this way

 • Cookie /ˈkʊki/

  Bánh quy

  A small flat sweet cake for one person, usually baked until crisp

 • Correspond /ˌkɔːrəˈspɑːnd/

  Phù hợp, tương ứng, tương xứng; giao thiệp bằng thư từ, trao đổi thư từ

  To match or be similar or equal; to communicate by writing a letter or sending an email

 • Costume /ˈkɑːstuːm/

  Quần áo, y phục, trang phục

  The clothes worn by people from a particular place or during a particular historical period

 • Course /kɔːrs/

  Món riêng biệt trong bữa ăn; loạt, khóa, đợt, lớp; dĩ nhiên, tất nhiên

  Any of the separate parts of a meal; a series of lessons about a particular subject; of course: used to say 'yes' and emphasize your answer

 • Cousin /ˈkʌzn/

  Anh em họ

  A child of one’s uncle or aunt

 • Crazy /ˈkreɪzi/

  Mất trí, điên dại

  Mad, especially as manifested in wild or aggressive behaviour

 • Crepe /krep/

  Bánh kếp

  A thin pancake

 • Crowded /ˈkraʊdɪd/

  Đông đúc

  Having a lot of people or too many people

 • Cruel /krʊəl/

  Tàn nhẫn, nhẫn tâm

  Wilfully causing pain or suffering to others, or feeling no concern about it

 • Crust /krʌst/

  Vỏ Trái Đất (Địa chất học)

  A hard layer or surface, especially above or around something soft or liquid

 • Cuisine /kwɪˈziːn/

  Ẩm thực

  A style of cooking

 • Custard /ˈkʌstərd/

  Sữa trứng

  A sweet yellow sauce made from milk, sugar, eggs and flour, usually served hot with cooked fruit, puddings, etc.

 • Cute /kjuːt/

  Đáng yêu

  Attractive in a pretty or endearing way

 • DVD /ˌdiː viː ˈdiː/

  Đĩa DVD

  The abbreviation for "digital versatile disc" or "digital videodisc" (a disk on which large amounts of information, especially photographs and video, can be stored, for use on a computer or DVD player)

 • Dashboard /ˈdæʃbɔːrd/

  Bảng điều khiển

  A page on a website where you can access information about its various functions

 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/

  Cơ sở dữ liệu

  An organized set of data that is stored in a computer and can be looked at and used in various ways

 • Dealership /ˈdiːlərʃɪp/

  Đại lý phân phối

  A company that has permission to sell a particular product

 • Decorate /ˈdekəreɪt/

  Trang trí

  To make something look more attractive by putting things on it

 • Defeat /dɪˈfiːt/

  Sự thất bại; sự đánh bại; Đánh thắng; làm thất bại, làm tiêu tan

  Failure to win or to be successful; the act of winning a victory over somebody/something; To win against somebody in a war, competition, sports game, etc.; to make someone or something fail

 • Defense /dɪˈfens/

  Phòng ngự, quốc phòng; vũ khí phòng thủ, hàng rào phòng thủ

  The act of protecting somebody/something from attack, criticism, etc.; something that provides protection against attack from enemies, the weather, illness, etc.

 • Delighted /dɪˈlaɪtɪd/

  Vui mừng, hài lòng

  Very pleased

 • Demonstrate /ˈdemənstreɪt/

  Chứng minh, giải thích; chứng tỏ; biểu hiện

  To show or prove that something exists or is true; to show someone how to do something, or how something works; to express or show that you have a feeling, quality, or ability

 • Density /ˈdensəti/

  Độ dày, mật độ; tỉ trọng

  The number of people or things in a place when compared with the size of the place; the relationship between the weight of a substance and its size

 • Deputy /ˈdepjuti/

  Phó

  Someone who has the second most important job in an organization

 • Desirable /dɪˈzaɪərəbl/

  Đáng ao ước, đáng khát khao

  Worth having and wanted by most people

 • Dessert /dɪˈzɜːrt/

  Món tráng miệng

  Sweet food eaten at the end of a meal

 • Diaper /ˈdaɪpər/

  Tã lót

  A piece of soft cloth or other thick material that is folded around a baby’s bottom and between its legs to absorb and hold its body waste

 • Digital /ˈdɪdʒɪtl/

  Kĩ thuật số

  Using a system of receiving and sending information as a series of the numbers one and zero, showing that an electronic signal is there or is not there

 • Dirty /ˈdɜːrti/

  Bẩn, cáu ghét

  Covered or marked with an unclean substance

 • Disarmament /dɪsˈɑːrməmənt/

  Giải trừ quân bị, giải giáp vũ khí

  The act of taking away or giving up weapons

 • Disgust /dɪsˈɡʌst/

  Sự chán ghét, ghê tởm; Làm cho chán ghét, ghê tởm

  A very strong feeling of dislike or disapproval; If something disgusts you, it makes you feel shocked and almost ill/sick because it is so unpleasant

 • Dismay /dɪsˈmeɪ/

  Sự mất tinh thần, mất hết can đảm; Làm mất tinh thần, làm thất vọng

  A worried, sad feeling after you have received an unpleasant surprise; To make somebody feel shocked and disappointed

 • Display /dɪˈspleɪ/

  Giao diện; cuộc triển lãm, trưng bày; Hiển thị; bày ra, trưng bày

  The words, pictures, etc. shown on a computer screen; a collection of objects or pictures arranged for people to look at; To show information; to put something in a place where people can see it easily

 • Distract /dɪˈstrækt/

  Làm rối trí, sao lãng

  To take somebody’s attention away from what they are trying to do

 • Distress /dɪˈstres/

  Nỗi đau buồn, đau đớn

  A feeling of great worry or unhappiness; great suffering

 • Diwali /daɪˈwɑːli/

  Lễ hội Ánh sáng

  A Hindu festival that is held in the autumn/fall, celebrated by lighting candles and clay lamps, and with fireworks

 • Domain /doʊˈmeɪn/

  Tên miền

  A set of websites on the Internet which end with the same group of letters, for example ‘.com’,‘.org’

 • Doodle /ˈduːdl/

  Bức vẽ, hình vẽ không chủ đích; Vẽ linh tinh

  A rough drawing made absent-mindedly; To draw lines, shapes, etc., especially when you are bored or thinking about something else

 • Dove /dʌv/

  Chim bồ câu; người yêu hòa bình và ghét chiến tranh

  A white or grey bird, often used as a symbol of peace; a person in politics who prefers to solve problems using peaceful methods instead of force or violence

 • Drama /ˈdrɑːmə/

  Kịch (Văn học)

  A play for the theatre, television or radio

 • Dress up /dres ʌp/

  Mặc trang trọng, bảnh bao, thanh lịch; ăn mặc khác thường để bắt chước ai đó

  To put on ​formal ​clothes for a ​special ​occasion; to put on special clothes, especially to pretend to be somebody/something different

 • Drink /drɪŋk/

  Đồ uống, thức uống; hớp, ngụm; thói rượu chè; Uống; uống rượu, nghiện rượu

  A liquid for drinking; an amount of a liquid that you drink; alcohol or an alcoholic drink; To put liquid into your mouth and swallow it; to drink alcohol, usually regularly

 • Eager /ˈiːɡə/

  Hăng hái, nhiệt tình, khát khao

  Strongly wanting to do or have something

 • Earring /ˈɪrɪŋ/

  Hoa tai

  A piece of jewellery that you fasten in or on your ear

 • Ecstasy /ˈekstəsi/

  Trạng thái mê ly

  An overwhelming feeling of great happiness or joyful excitement

 • Effective /ɪˈfektɪv/

  Hiệu quả; có hiệu lực

  Successful or achieving the result that you want: if changes, laws, etc become effective, they officially start

 • Elasticity /ˌiːlæˈstɪsəti/

  Đàn hồi, co dãn

  The quality that something has of being able to stretch and return to its original size and shape

 • Elbow /ˈelbəʊ/

  Khủy tay

  The joint between the upper and lower parts of the arm where it bends in the middle

 • Element /ˈelɪmənt/

  Yếu tố, phần tử

  A necessary or typical part of something

 • Emoticon /ɪˈmoʊtɪkɑːn/

  Biểu tượng cảm xúc

  A short set of keyboard symbols that represents the expression on somebody’s face, used in email, etc. to show the feelings of the person sending the message. For example :-) represents a smiling face (when you look at it sideways)

 • Empty /ˈempti/

  Trống rỗng, thẫn thờ; không có gì bên trong, rỗng

  Unhappy because life does not seem to have a purpose, usually after something sad has happened; with no people or things inside

 • Encryption /ɪnˈkrɪpʃn/

  Sự mã hóa

  The act of putting information into a special code, especially in order to prevent people from looking at it without authority

 • Energetic /ˌenərˈdʒetɪk/

  Giàu năng lượng, nghị lực

  Having or needing a lot of energy and enthusiasm

 • Enraged /ɪnˈreɪdʒd/

  Làm điên tiết, nổi khùng

  Very angry; furious

 • Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/

  Sự hăng hái, nhiệt tình

  Intense and eager enjoyment, interest, or approval

 • Equation /ɪˈkweɪʒn/

  Phương trình

  A statement showing that two amounts or values are equal, for example 2x + y = 54

 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/

  Đồ dùng, trang thiết bị, dụng cụ

  The things that are needed for a particular purpose or activity; a tool or object used for a particular activity or purpose

 • Essential /ɪˈsenʃl/

  Cần thiết, thiết yếu, cốt yếu; cơ bản, căn bản

  Completely necessary, extremely important in a particular situation or for a particular activity; [only before noun] connected with the most important aspect or basic nature of somebody/something

 • Etiquette /ˈetɪket/

  Phép xã giao

  The formal rules of correct or polite behaviour in society or among members of a particular profession

 • Evergreen /ˈevərɡriːn/

  Cây thường xanh; Có lá xanh quanh năm

  A tree or bush that has green leaves all through the year; (Of a tree or bush) that has green leaves all through the year

 • Exercise /ˈeksərsaɪz/

  Tập thể dục; bài kiểm tra

  Physical or mental activity that you do to stay healthy or become stronger; a piece of written work that helps you learn something

 • Expedition /ˌekspəˈdɪʃn/

  Cuộc thám hiểm

  An organized journey with a particular purpose, especially to find out about a place that is not well known

 • Extended family /ɪkˈstendɪd ˈfæməli/

  Gia đình truyền thống (có nhiều thế hệ chung sống)

  A ​unit that ​includes ​grandmothers, ​grandfathers, ​aunts, and ​uncles, etc. in ​addition to ​parents and ​children

 • Eye /aɪ/

  Con mắt

  Either of the two organs on the face that you see with

 • Face-to-face /ˌfeɪs.təˈfeɪs/

  Trực diện

  Involving people who are close together and looking at each other; Directly, ​meeting someone in the same ​place

 • Factor /ˈfæktər/

  Nhân tố; thừa số

  One of the things that has an effect on a particular situation, decision, event, etc.; a number that another larger number can be divided by exactly

 • Family reunion /ˈfæməli ˌriːˈjuːniən/

  Cuộc họp mặt gia đình

  A social occasion or party attended by members of a family who have not seen each other for a long time

 • Fan /fæn/

  Người hâm mộ

  A person who admires somebody/something or enjoys watching or listening to somebody/something very much

 • Fascinated /ˈfasɪneɪtid/

  Bị mê hoặc; thích thú

  Extremely interested

 • Fashion designer /ˈfæʃn dɪˈzaɪnər/

  Nhà thiết kế thời trang

  A person who designs fashionable clothes

 • Fashionable /ˈfæʃnəbl/

  Hợp thời trang

  Following a style that is popular at a particular time

 • Fast-food /fæst fuːd/

  Đồ ăn nhanh

  Hot food, such as hamburgers and chips/fries, that is served very quickly and can be taken away to be eaten in the street

 • Father /ˈfɑːðər/

  Cha, bố

  A male parent of a child or an animal; a person who is acting as the father to a child

 • Feature /ˈfiːtʃər/

  Nét đặc biệt, điểm đặc trưng; bài đặc biệt, chương trình đặc biệt; Đặc biệt khắc họa; có (ai đóng vai chính)

  A ​typical ​quality or an ​important ​part of something; a special article or programme about somebody/something; [usually plural] a part of somebody’s face such as their nose, mouth and eyes; To include a particular person or thing as a specia...

 • Fellowship /ˈfeloʊʃɪp/

  Tình bạn

  A feeling of friendship between people who do things together or share an interest

 • Fiction /ˈfɪkʃn/

  Hư cấu (thể loại văn học dựa trên trí tưởng tượng nói chung)

  A type of literature that describes imaginary people and events, not real ones

 • File /faɪl/

  Tập tin

  A collection of information stored together in a computer, under a particular name

 • Finale /fɪˈnæli/

  Chương cuối, phần kết thúc, sự kết thúc

  The last part of a show or a piece of music

 • Fishing /ˈfɪʃɪŋ/

  Câu cá

  The sport or business of catching fish

 • Fitness /ˈfɪtnəs/

  Tình trạng khỏe mạnh

  The state of being physically healthy and strong

 • Flashlight /ˈflæʃlaɪt/

  Đèn pin

  A small electric lamp that uses batteries and that you can hold in your hand

 • Fluency /ˈfluːənsi/

  Sự trôi chảy, lưu loát

  The quality of being able to speak or write a language, especially a foreign language, easily and well; the quality of doing something in a smooth and skilful way

 • Folk /foʊk/

  Mọi người nói chung

  People in general

 • Football /ˈfʊtbɔːl/

  Bóng đá

  A game played by two teams of 11 players, using a round ball which players kick up and down the playing field. Teams try to kick the ball into the other team’s goal

 • Forest /ˈfɔːrɪst/

  Rừng

  A large area of land that is thickly covered with trees

 • Formal /ˈfɔːrml/

  Trang trọng, lịch sự, theo nghi thức; chính thức

  Used about clothes, language, and behaviour that are serious and not friendly or relaxed; public or official

 • Formula /ˈfɔːrmjələ/

  Thể thức, cách thức; công thức

  A ​standard or ​accepted way of doing or making something; a ​mathematical ​rule ​expressed in a set of ​numbers and ​letters

 • Founder /ˈfaʊndər/

  Người thành lập, người sáng lập

  Someone who ​starts a new ​business, ​organization, etc.

 • Frequency /ˈfriːkwənsi/

  Tần số, tính thường xuyên

  The rate at which a sound or electromagnetic wave vibrates; the rate at which something happens or is repeated

 • Friction /ˈfrɪkʃn/

  Sự ma sát, mài sát; lực ma sát

  The action of one object or surface moving against another;  the resistance (= the force that stops something moving) of one surface to another surface or substance moving over or through it

 • Friendly /ˈfrendli/

  Thân thiện, thân thiết

  Behaving in a kind and pleasant way because you like somebody or want to help them

 • Fright /fraɪt/

  Sự hoảng sợ

  A sudden intense feeling of fear

 • Frisbee /ˈfrɪzbi/

  Đĩa nhựa nhẹ dùng trong trò ném đĩa

  A light plastic object, shaped like a plate, that is thrown from one player to another in a game

 • Frustration /frʌˈstreɪʃn/

  Tâm trạng thất vọng, sụp đổ

  The feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something

 • Function /ˈfʌŋkʃn/

  Chức năng, nhiệm vụ; buổi lễ, buổi họp mặt; Hoạt động, chạy

  The purpose of something or someone; a large, formal party or ceremony; To work or operate

 • Furious /ˈfjʊriəs/

  Giận dữ, điên tiết

  Very angry

 • Garlic /ˈɡɑːrlɪk/

  Củ tỏi

  A plant of the onion family that has a strong taste and smell and is used in cooking to add flavour

 • Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

  Thế hệ, đời con cháu; giai đoạn của một thế hệ cụ thể; sự sinh ra, sự phát sinh ra

  All the people who were born at about the same time; a single stage in the history of a family; the production of something, especially electricity, heat, etc.

 • Genetic /dʒəˈnetɪk/

  Thuộc về gien, thuộc về di truyền học

  Connected with genes (= the units in the cells of a living thing that control its physical characteristics) orgenetics (= the study of genes)

 • Geology /dʒiˈɑːlədʒi/

  Địa chất học

  The scientific study of the earth, including the origin and history of the rocks and soil of which the earth is made

 • Girlfriend /ˈɡɜːlfrend/

  Bạn gái

  A girl or a woman that somebody is having a romantic relationship with

 • Glasses /ˈɡlæːsɪz/

  Kính

  Two lenses in a frame that rests on the nose and ears. People wear glasses in order to be able to see better or to protect their eyes from bright light

 • Good-looking /ˌɡʊdˈlʊkɪŋ/

  Ưa nhìn, dễ nhìn

  A good-looking man or woman is ​physically ​attractive

 • Gossip /ˈɡɑːsɪp/

  Tin đồn nhảm, chuyện nhặt nhạnh (trên báo chí); Ngồi lê đôi mách, buôn chuyện

  Informal talk or stories about other people’s private lives, that may be unkind or not true; To talk about other people's private lives

 • Granddaughter /ˈɡrændɔːtər/

  Cháu gái

  A daughter of one’s son or daughter

 • Grandmother /ˈɡrænmʌðər/

  The mother of one’s father or mother

 • Grapheme /ˈɡræfiːm/

  Tự vị (chữ cái đặc trưng cho một âm vị)

  The smallest unit that has meaning in a writing system

 • Gravity /ˈɡrævəti/

  Lực hấp dẫn (Trọng lực)

  The force that attracts objects in space towards each other, and that on the earth pulls them towards the centre of the planet, so that things fall to the ground when they are dropped

 • Grief /ɡriːf/

  Nỗi đau buồn

  A feeling of great sadness, especially when somebody dies

 • Grumpy /ˈɡrʌmpi/

  Cộc cằn, gắt gỏng

  Bad-tempered and sulky

 • Guilty /ˈɡɪlti/

  Tội lỗi; đã làm điều sai trái, có tội

  Ashamed because you have done something wrong; having broken a law

 • Gymnastic /dʒɪmˈnæstɪk/

  Thuộc thể dục

  Connected with gymnastics (= physical exercises that develop and show the body's strength and ability to move and bend easily, often done as a sport in competitions)

 • Habit /ˈhæbɪt/

  Thói quen, tập quán; sự nghiện (thuốc, chất kích thích...)

  Something that you do often and regularly, sometimes without knowing that you are doing it; a strong physical need to keep taking a particular drug

 • Hamburger /ˈhæmbɜːrɡər/

  Hăm-bơ-gơ

  Finely chopped beef made into a flat round shape that is then fried, often served in a bread roll

 • Handbag /ˈhændbæɡ/

  Túi xách

  A small bag for money, keys, etc., carried especially by women

 • Happiness /ˈhapɪnəs/

  Niềm hạnh phúc

  The state of feeling or showing pleasure

 • Hard drive /hɑːrd draɪv/

  Ổ cứng

  A disk inside a computer that stores data and programs

 • Hardware /ˈhɑːrdwer/

  Phần cứng; dụng cụ và đồ dùng trong nhà

  The machinery and electronic parts of a computer system; tools and strong equipment, such as those used in the home or garden

 • Head /hed/

  Đầu

  The part of the body on top of the neck containing the eyes, nose, mouth and brain

 • Heel /hiːl/

  Gót chân; gót giày, tất

  The ​rounded back ​part of the ​foot; the ​part of a ​sock or ​shoe that ​covers the heel of the ​foot

 • Helpless /ˈhelpləs/

  Bất lực, không có khả năng hoạt động nếu không được giúp đỡ

  Unable to take care of yourself or do things without the help of other people

 • Heredity /həˈredəti/

  Sự di truyền; tính di truyền

  The process by which mental and physical characteristics are passed by parents to their children; these characteristics in a particular person

 • Heroine /ˈheroʊɪn/

  Nữ anh hùng, nhân vật nữ chính

  A girl or woman who is admired by many for doing something brave or good

 • Highlight /ˈhaɪlaɪt/

  Điểm nổi bật; Nổi bật

  The best, most interesting or most exciting part of something; To emphasize something, especially so that people give it more attention

 • Hive /haɪv/

  Tổ ong; chỗ đông đúc ồn ào

  [Beehive] A structure made for bees to live in; a place full of people who are busy

 • Home-cooked /ˈhoʊmˌkʊkt/

  Nấu ăn tại nhà

  Cooked at home

 • Honest /ˈɑːnɪst/

  Thật thà, lương thiện, chất phác

  Always telling the truth, and never stealing or cheating

 • Hopeful /ˈhoʊpfl/

  Đầy hy vọng, đầy hứa hẹn, có triển vọng

  (Of a person) believing that something you want will happen

 • Horizon /həˈraɪzn/

  Đường chân trời; tầm nhìn, tầm nhận thức; phạm vi hiểu biết

  The furthest that you can see, where the sky seems to meet the land or the sea; the limit of your desires, knowledge or interests

 • Horror /ˈhɒrə/

  Sự khiếp sợ

  A feeling of great shock, fear or disgust

 • Hostile /ˈhɑːstaɪl/

  Thù địch, không thân thiện, chống đối

  Very unfriendly or aggressive and ready to argue or fight

 • Humiliation /ˌhjuːmɪlɪˈeɪʃn/

  Tình trạng bị làm nhục, làm bẽ mặt

  A feeling of being ashamed or stupid and having lost the respect of other people; the act of making somebody feel like this

 • Hungry /ˈhʌŋɡri/

  Đói; thèm muốn, thèm khát, ham muốn

  Feeling that you want to eat something; having a strong wish or desire for something

 • Husband /ˈhʌzbənd/

  Chồng

  The man that somebody is married to; a married man

 • Hypothetical /ˌhaɪpəˈθetɪkl/

  Giả định, giả thuyết

  Imagined or suggested, but perhaps not ​true or really ​happening

 • Iconic /aɪˈkɑːnɪk/

  Thuộc hình tượng

  Very ​famous or ​popular, ​especially being ​considered to ​represent ​particular ​opinions or a ​particular ​time

 • Illegitimate /ˌɪləˈdʒɪtəmət/

  Không hợp pháp, không đúng luật, không chính đáng; sinh ra từ bố mẹ không kết hôn với nhau; đẻ hoang

  Not legal or fair; born of parents not married to each other

 • Immortal /ɪˈmɔːrtl/

  Nhân vật bất tử, nhân vật bất hủ (nhà văn, nhà thơ); Bất tử, bất diệt, sống mãi; bất hủ

  A person who is so famous that they will be remembered for ever; Living or lasting for ever; very special and famous and therefore likely to be remembered for a long time

 • In a quest for sth/to do sth /kwest/

  Tìm kiếm, truy lùng điều gì; nỗ lực để làm điều gì

  Seeking or hunting something; trying to find something

 • In person /ɪn ˈpɜːrsn/

  Đích thân

  If you do something in person, you go somewhere and do it yourself, instead of doing it by letter, asking somebody else to do it, etc.

 • Increment /ˈɪŋkrəmənt/

  Sự tăng lên

  A ​regular ​increase in the ​amount that someone is ​paid

 • Independent /ˌɪndɪˈpendənt/

  Độc lập

  Not ​influenced or ​controlled in any way by other ​people, ​events, or things

 • Ineffective /ˌɪnɪˈfektɪv/

  Không hiệu quả; vô tích sự, không làm được gì

  Not achieving what you want to achieve; not having any effect

 • Infancy /ˈɪnfənsi/

  Tuổi còn ẵm ngửa

  The time when a child is a baby or very young

 • Ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/

  Thành phần; nguyên liệu

  One of the things from which something is made, especially one of the foods that are used together to make a particular dish

 • Innocent /ˈɪnəsnt/

  Vô tội; ngây thơ, ngây ngô, khờ dại

  Not guilty of a crime, etc.; not having done something wrong; not having much experience of life and not knowing about the bad things that happen

 • Insecurity /ˌɪnsɪˈkjɔːrɪti/

  Sự thiếu tự tin

  Uncertainty or anxiety about oneself; lack of confidence

 • Instinct /ˈɪnstɪŋkt/

  Bản năng

  A natural tendency for people and animals to behave in a particular way using the knowledge and abilities that they were born with rather than thought or training

 • Interactive /ˌɪntərˈæktɪv/

  Tương tác, tác động qua lại

  That involves people working together and having an influence on each other

 • Interface /ˈɪntərfeɪs/

  Giao diện; những cái chung

  A ​connection between two ​pieces of ​electronic ​equipment, or between a ​person and a ​computer; a ​situation, way, or ​place where two things come together and ​affect each other

 • Intricate /ˈɪntrɪkət/

  Phức tạp, có rất nhiều chi tiết nhỏ cần ăn khớp với nhau

  Having a lot of different parts and small details that fit together

 • Irony /ˈaɪrəni/

  Châm biếm (Văn học, nghê thuật)

  The use of words that say the opposite of what you really mean, as a way of being ​funny

 • Irritation /ɪrɪˈteɪʃn/

  Sự kích thích, rát da; sự làm phát cáu, bị chọc tức

  The fact of your skin or a part of your body being sore or painful; the state of being annoyed, especially by something that somebody continuously does or by something that continuously happens

 • Jacket /ˈdʒækɪt/

  Áo vest

  A piece of clothing worn on the top half of the body over a shirt, etc. that has sleeves and fastens down the front; a short, light coat

 • Jargon /ˈdʒɑːrɡən/

  Biệt ngữ

  Words or expressions that are used by a particular profession or group of people, and are difficult for others to understand

 • Jealousy /ˈdʒeləsi/

  Sự ghen tị, ghen tuông

  The state or feeling of being jealous

 • Jelly /ˈdʒeli/

  Thạch

  A cold sweet transparent food made from gelatin, sugar and fruit juice, that shakes when it is moved

 • Jewelry /ˈdʒuːəlri/

  Đồ trang sức, nữ trang

  Objects such as rings and necklaces that people wear as decoration

 • Jolly /ˈdʒɒli/

  Vui vẻ

  Happy and cheerful

 • KFC /keɪ ef siː/

  Gà rán KFC

  Kentucky Fried Chicken. Any of a group of US 'fast food' restaurants selling pieces of specially fried chicken and other dishes

 • Ketchup /ˈketʃəp/

  Nước sốt cà chua

  A thick cold sauce made from tomatoes, usually sold in bottles

 • Keyring /kiː rɪŋ/

  Vòng đeo chìa khoá

  A small ring that you put keys on to keep them together

 • Kimono /kɪˈmoʊnoʊ/

  Áo kimônô Nhật Bản

  A traditional Japanese piece of clothing like a long loose dress with wide sleeves, worn on formal occasions; a dressing gown or robe in this style

 • Kindness /ˈkaɪndnəs/

  Sự tử tế, sự ân cần; lòng tốt

  The quality of being kind

 • Knee /niː/

  Đầu gối

  The joint between the top and bottom parts of the leg where it bends in the middle

 • Lake /leɪk/

  Hồ

  A large area of water that is surrounded by land

 • Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

  Truyền đạt thông tin; ngôn ngữ, tiếng; loại từ, cụm từ cụ thể

  Communication between people, usually using words; a type of communication used by the people of a particular country; words of a particular type, especially the words used by people in a particular job

 • Latest /ˈleɪtɪst/

  Mới nhất

  The most recent or newest

 • Leadership /ˈliːdərʃɪp/

  Khả năng lãnh đạo; cương vị lãnh đạo, sự lãnh đạo; bộ phận lãnh đạo

  The set of characteristics that makes a good ​leader; the ​position or ​fact of being the ​leader; [the leadership] the ​person or ​people in ​charge of an ​organization

 • Leg /leɡ/

  Cẳng chân

  One of the ​parts of the ​body of a ​human or ​animal that is used for ​standing or ​walking

 • License plate /ˈlaɪsəns pleɪt/

  Biển số xe

  A metal or plastic plate on the front and back of a vehicle that shows its license number

 • Liking /ˈlaɪkɪŋ/

  Sự ưa thích

  A feeling of regard or fondness

 • Linebacker /ˈlaɪnbækər/

  Hậu vệ

  (In American football) a defensive player who tries to tackle members of the other team

 • Lipstick /ˈlɪpstɪk/

  Son môi

  A substance made into a small stick, used for colouring the lips; a small stick of this substance

 • Liver /ˈlɪvər/

  Gan

  A large lobed glandular organ in the abdomen of vertebrates, involved in many metabolic processes

 • Logistics /ləˈdʒɪstɪks/

  Sự cung ứng, dịch vụ hậu cần

  The ​process of ​planning and ​organizing to make sure that ​resources are in the ​places where they are needed, so that an ​activity or ​process ​happens ​effectively

 • Lonely /ˈloʊnli/

  Cô đơn, bơ vơ

  Unhappy because you have no friends or people to talk to

 • Loose /luːs/ 

  Lỏng

  Not firmly fixed where it should be; able to become separated from something

 • Loyal /ˈlɔɪəl/ 

  Trung thành

  Remaining faithful to somebody/something and supporting them or it

 • Lung /lʌŋ/

  Phổi, lá phổi

  Either of the two organs in the chest that you use for breathing

 • Magazine /ˈmæɡəziːn/

  Tạp chí

  A type of large thin book with a paper cover that you can buy every week or month, containing articles, photographs, etc., often on a particular topic

 • Main character /meɪn ˈkærəktər/

  Nhân vật chính

  A narrative's central or primary personal figure, who comes into conflict with an opposing major character or force

 • Maintenance /ˈmeɪntənəns/

  Sự bảo dưỡng, bảo quản, bảo trì

  The act of keeping something in good condition by checking or repairing it regularly

 • Mammoth /ˈmæməθ/

  Voi ma-mút; To lớn, khổng lồ, đồ sộ

  A type of large elephant, now extinct, that was covered in hair and had tusks; Extremely large

 • Manager /ˈmænɪdʒər/

  Người quản lý, nhà quản lý

  The ​person who is ​responsible for ​managing a ​company, ​store, etc., or a ​department of a ​company, etc.

 • Marathon /ˈmærəθɑːn/

  Chạy đua đường trường

  A long running race of about 42 kilometres or 26 miles

 • Mashed potato /mæʃt pəˈteɪtoʊ/

  Khoai tây nghiền

  Potatoes that have been boiled and crushed into a soft mass, often with butter and milk

 • Matrimony /ˈmætrɪmoʊni/

  Đời sống vợ chồng

  The state of being married

 • McDonald's /məkˈdɒnəldz/

  Cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's

  Any of a large group of US fast food restaurants in many countries of the world. McDonald's originally sold only hamburgers, such as the Big Mac, but now sells many other types of food as well

 • Medal /ˈmedl/

  Huy chương, huân chương

  A flat piece of metal, usually shaped like a coin, that is given to the winner of a competition or to somebody who has been brave, for example in war

 • Merchandising /ˈmɜːrtʃəndaɪzɪŋ/

  Sản phẩm liên quan đến phim ảnh, người nổi tiếng hoặc các sự kiện lớn; hoat động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm

  Products connected with a popular film, singer, event, etc.; activity of advertising or selling goods

 • Message /ˈmesɪdʒ/

  Thông điệp, lời nhắn; tin nhắn

  A written or spoken piece of information, etc. that you send to somebody or leave for somebody when you cannot speak to them yourself; a piece of information sent in electronic form, for example by email or mobile/cell phone

 • Method /ˈmeθəd/

  Phương pháp, cách thức

  A way of doing something, often one that involves a system or plan

 • Middle Ages /ˈmɪdl eɪdʒɪz/

  Trung đại

  In European history, the period from about AD 1000 to AD 1450

 • Middleman /ˈmɪdlmæn/

  Người trung gian

  A ​person or ​company that ​buys ​goods from the ​company that has ​produced them and makes a ​profit by ​selling them to a ​store or a ​user

 • Might is right /maɪt ɪz raɪt/

  Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh

  Having the power to do something gives you the right to do it

 • Minefield /ˈmaɪnfiːld/

  Bãi mìn; (nghĩa bóng) tình trạng tiềm ẩn đầy những khó khăn, nguy hiểm

  An area of land or water that contains mines (= bombs); a situation or subject that is very complicated and full of hidden problems and dangers

 • Mirror /ˈmɪrər/

  Gương

  A piece of special flat glass that reflects images, so that you can see yourself when you look in it

 • Miserable /ˈmɪzrəbl/

  Đáng thương; cực khổ, khốn khổ; tồi tàn, nghèo nàn

  Very unhappy; unpleasant and causing unhappiness; used to emphasize the low quality of value of something

 • Mixed /mɪkst/

  Lẫn lộn

  Having both good and bad qualities or feelings

 • Modest /ˈmɒdɪst/

  Khiêm tốn, nhún nhường; vừa phải, phải chăng, giản dị

  If you are modest, you do not talk in a proud way about your skills or successes; not large in size or amount, or not expensive

 • Molecule /ˈmɑːlɪkjuːl/

  Phân tử

  The smallest unit, consisting of a group of atoms, into which a substance can be divided without a change in its chemical nature

 • Momentum /moʊˈmentəm/

  Động lượng (Vật lý); sức đẩy, đà

  A force that is gained by movement; the way in which something continues to move, increase, or develop

 • Monologue /ˈmɑːnəlɑːɡ/

  Độc thoại

  A long speech in a play, film/movie, etc. spoken by one actor, especially when alone

 • Mortality /mɔːrˈtæləti/

  Tỉ lệ tử (tử suất)

  The number of deaths in a particular situation or period of time

 • Mother /ˈmʌðər/

  Mẹ

  A female parent of a child or animal; a person who is acting as a mother to a child

 • Motivate /ˈmoʊtɪveɪt/

  Thúc đẩy, tạo động lực

  To make someone eager to do something; to make someone behave in a particular way

 • Mountain /ˈmaʊntn/

  Núi

  A very high hill, often with rocks near the top

 • Movie star /ˈmuːvi stɑːr/

  Ngôi sao điện ảnh

  A very ​popular and ​successful ​movie ​actor

 • Multinational /ˌmʌltiˈnæʃnəl/

  Đa quốc gia

  Existing in or involving many countries

 • Napkin /ˈnæpkɪn/

  Khăn ăn

  A piece of cloth or paper used at meals for protecting your clothes and cleaning your lips and fingers

 • National Park /ˈnæʃnəl pɑːrk/

  Vườn quốc gia

  An area of land that is protected by the government for people to visit because of its natural beauty and historical or scientific interest

 • Natural /ˈnætʃrəl/

  Tự nhiên, thuộc về thiên nhiên; theo quy luật tự nhiên; bẩm sinh

  Existing in nature; not made or caused by humans; normal or expected; if you have a natural characteristic, it is something you have been born with

 • Neck /nek/

  Cổ

  The part of the body between the head and the shoulders

 • Nervous /ˈnəːvəs/

  Không an tâm, lo lắng; liên quan đến thần kinh

  Anxious or apprehensive; relating to the nerves in the body

 • Nightclub /naɪt klʌb/

  Hộp đêm

  An entertainment venue which usually operates late into the night

 • No-hitter /noʊ ˈhɪtər/

  Thành tích no-hit (trong bóng chày, cầu thủ ném bóng không mắc lỗi xử lý bóng trong trận)

  A complete game in which a pitcher yields no hits to the opposing team

 • Nonverbal /nɑːnˈvɜːrbl/

  Phi ngôn ngữ

  Not involving words or speech

 • Nose /nəʊz/

  Mũi

  The part of the face that sticks out above the mouth, used for breathing and smelling things

 • Notorious /noʊˈtɔːriəs/

  Khét tiếng, có tiếng xấu

  ​Famous for something ​immoral or ​bad

 • Nuclear /ˈnuːkliər/

  Thuộc về hạt nhân

  Relating to the nucleus (= central part) of an atom; relating to the energy that is released when the nucleus (= central part) of an atom is divided

 • Numeral /ˈnuːmərəl/

  Số, chữ số

  A sign or symbol that represents a number

 • Observatory /əbˈzɜːrvətɔːri/

  Đài thiên văn

  A special building from which scientists watch the stars, the weather, etc.

 • Offensive /əˈfensɪv/

  Cuộc tấn công; Chướng tai gai mắt, làm phiền; tấn công, công kích

  An attack; Likely to make people angry or upset; used for attacking

 • Olympic /əˈlɪmpɪk/

  Thuộc về Thế vận hội

  Connected with the Olympic Games

 • Online /ˌɑːnˈlaɪn/

  Trực tuyến

  While being connected to a computer or to the Internet

 • Optimistic /ˌɑːptɪˈmɪstɪk/

  Lạc quan

  Expecting good things to happen or something to be successful

 • Organized /ˈɔːrɡənaɪzd/

  Có tổ chức

  An organized ​person is ​able to ​plan things ​carefully and ​keepthings ​tidy

 • Oscar /ˈɑːskər/

  Giải thưởng điện ảnh hàng năm ở Mỹ (diễn xuất, soạn nhạc...)

  One of a set of ​prizes given each ​year in the US to the ​best​film, the ​best ​male and ​female ​actor in any ​film, and to other ​people ​involved in the ​production of ​films

 • Outer space /ˈaʊtər speɪs/

  Vũ trụ, không gian bên ngoài

  The ​universe beyond the earth’s atmosphere or the ​air​surrounding the ​earth

 • Outperform /ˌaʊtpərˈfɔːrm/

  Làm tốt hơn

  To achieve better results than somebody or something

 • Overalls /ˈəʊvərɔːlz/

  Quần yếm

  A loose piece of clothing like a shirt and trousers/pants in one piece, made of heavy cloth and usually worn over other clothing by workers doing dirty work

 • Palace /ˈpæləs/

  Cung điện

  The official home of a king, queen, president, etc.

 • Panic /ˈpanɪk/

  Sự hoảng loạn, hoảng sợ, kinh hoàng; Hoảng sợ, hoang mang sợ hãi

  A sudden, strong feeling of worry or fear that makes you unable to think or behave calmly; To ​suddenly ​feel so ​worried or ​frightened that you cannot ​think or ​behave ​calmly or ​reasonably

 • Paprika /pəˈpriːkə/

  Bột ớt cựa gà

  A red powder made from a type of pepper, used in cooking as a spice

 • Parasitic /ˌperəˈsɪtɪk/

  Ký sinh, ăn bám; (người) sống ăn bám, dựa dẫm

  Living on another animal or plant and getting its food from it; (of a person) always relying on or benefiting from other people and giving nothing back

 • Park /pɑːrk/

  Công viên

  An area of public land in a town or a city where people go to walk, play and relax

 • Partner /ˈpɑːrtnər/

  Vợ, chồng; đối tác, cộng sự

  The person that you are married to or having a sexual relationship with; someone who owns a business with another person

 • Passive /ˈpasɪv/

  Thụ động, thờ ơ

  Accepting or allowing what happens or what others do, without active response or resistance

 • Path /pæθ/

  Đường mòn, đường nhỏ

  A way or track that is built or is made by the action of people walking

 • Pay-per-view /ˌpeɪpəˈvjuː/

  Truyền hình trả tiền dịch vụ

  A system of television broadcasting in which you pay an extra sum of money to watch a particular programme, such as a film or movie or a sports event

 • Penchant /ˈpentʃənt/

  Sự thích thú cái gì; thiên hướng

  A special liking for something

 • Pepper /ˈpepər/

  Hạt tiêu, tiêu bột; quả ớt; Rắc tiêu, cho ớt vào

  A powder made from dried berries (called peppercorns), used to give a hot flavour to food; a hollow green, red, or yellow vegetable; To put pepper on food

 • Perceive /pərˈsːv/

  Hiểu được, nhận thức; thấy, nhận thấy

  To think of something or someone in a particular way; to notice something that is not easy to notice

 • Perceptive /pərˈseptɪv/

  Mẫn cảm, sâu sắc

  Having or showing the ability to see or understand things quickly, especially things that are not obvious

 • Perfume /pərˈfjuːm/

  Nước hoa

  A liquid, often made from flowers, that you put on your skin to make yourself smell nice

 • Personnel /ˌpɜːrsəˈnel/

  Cán bộ, nhân viên

  The ​people who are ​employed by a ​company or ​organization

 • Philosophy /fəˈlɑːsəfi/

  Triết học; triết lý; triết lý sống

  The study of the nature and meaning of the universe and of human life; a particular set or system of beliefs resulting from the search for knowledge about life and the universe; a set of beliefs or an attitude to life that guides somebody’s behaviour

 • Phoneme /ˈfoʊniːm/

  Âm vị

  Any one of the set of smallest units of speech in a language that distinguish one word from another

 • Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

  Đẹp, đẹp như tranh

  Pretty, especially in a way that looks old-fashioned

 • Pizza /ˈpiːtsə/

  Pizza

  An Italian dish consisting of a flat round bread base with cheese, tomatoes, vegetables, meat, etc. on top

 • Playful /ˈpleɪfʊl/

  Khôi hài, ham vui đùa

  Fond of games and amusement; light-hearted

 • Pleasure /ˈpleʒər/

  Niềm vui thích; điều thú vị; ý muốn, ý thích

  A state of feeling or being happy or satisfied; an enjoyable activity or experience; if you do something for pleasure, you do it because you enjoy it and not because it is your job

 • Pocketbook /ˈpɑːkɪtbʊk/

  Túi xách

  Handbag

 • Pole /poʊl/

  Điểm cực

  Either of the two points at the opposite ends of the line on which the earth or any other planet turns

 • Politics /ˈpɑːlətɪk/

  Chính trị

  The activities involved in getting and using power in public life, and being able to influence decisions that affect a country or a society

 • Pond hockey /pɑːnd ˈhɑːki/

  Trượt băng khúc côn cầu

  A form of ice hockey very similar in its object and appearance to traditional ice hockey, but far simpler and designed to be played on part of a natural frozen body of water

 • Popsicle /ˈpɑːpsɪkl/

  Kem que

  A piece of ice flavoured with fruit, served on a stick

 • Practical /ˈpræktɪkl/

  Thực tế, thực sự

  Relating to ​actual ​experience or to the use of ​knowledge in ​activities ​rather than to ​knowledge only or ​ideas

 • Precautionary /prɪˈkɔːʃəneri/

  Để phòng ngừa, để đề phòng

  Done in order to prevent problems or to avoid danger

 • Prefer /prɪˈfɜːr/

  Thích cái gì hơn cái gì

  To like one thing or person better than another; to choose one thing rather than something else because you like it better

 • Pressure /ˈpreʃər/

  Sức ép, áp suất, áp lực

  The force or weight with which something presses against something else; the act of trying to persuade or to force somebody to do something

 • Pride /praɪd/

  Niềm kiêu hãnh, hãnh diện

  A feeling of satisfaction at your achievements or the achievements of your family or friends; the respect that you feel for yourself

 • Privacy /ˈpraɪvəsi/

  Sự riêng tư; đời tư cá nhân

  The state of being alone and not watched or disturbed by other people; the state of being free from the attention of the public

 • Productivity /ˌprɑːdʌkˈtɪvəti/

  Năng suất

  The ​rate at which a country, ​company, etc. ​produces ​goods or ​services, usually ​judged in relation to the ​number of ​people and the ​time necessary to ​produce them

 • Program /ˈproʊɡræm/

  Chương trình máy tính; chương trình truyền hình, truyền thanh; Lập trình

  A set of instructions in code that control the operations or functions of a computer; a ​broadcast on ​television or ​radio; To write a ​series of ​instructions that make a ​computer ​perform a ​particular ​operation

 • Programming language /ˈproʊɡræmɪŋ ˈlæŋɡwɪdʒ/

  Ngôn ngữ lập trình

  A system of symbols and rules that is used to operate a computer

 • Protagonist /prəˈtæɡənɪst/

  Nhân vật chính (Văn học)

  The main character in a play, film/movie or book

 • Proud /praʊd/

  Tự hào

  Feeling pleased and satisfied about something that you own or have done, or are connected with

 • Pudding /ˈpʊdɪŋ/

  Bánh pudding

  A sweet dish eaten at the end of a meal

 • Punctuation mark /ˌpʌŋktʃuˈeɪʃn mɑːrk/

  Dấu câu

  A sign or mark used in writing to divide sentences and phrases

 • Purse /pɜːrs/

  Ví tiền

  A small bag made of leather, plastic, etc. for carrying coins and often also paper money, cards, etc., used especially by women

 • Quartz /kwɔːrts/

  Tinh thể thạch anh

  A hard mineral, often in crystal form, that is used to make very accurate clocks and watches

 • Questionnaire /ˌkwestʃəˈner/

  Bảng câu hỏi

  A set of written ​questions used to ​collect ​information from a ​number of ​people

 • RAM /ræm/

  Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

  The abbreviation for "Random-Access Memory" (computer memory in which data can be changed or removed and can be looked at in any order)

 • Reaction /rɪˈflekʃn/

  (hóa học) Phản ứng; sự phản ứng

  A chemical change produced by two or more substances acting on each other; what you do, say or think as a result of something that has happened

 • Recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

  Sự công nhận, sự thừa nhận

  The act of remembering who somebody is when you see them, or of identifying what something is; agreement that something is true or real

 • Reflection /rɪˈflekʃn/

  Sự phản chiếu; sự phản ánh; sự suy nghĩ, ngẫm nghĩ

  An image in a mirror, on a shiny surface, on water, etc.; a sign that shows the state or nature of something; careful thought about something, sometimes over a long period of time

 • Relative /ˈrelətɪv/

  Họ hàng; Có liên quan

  A person who is in the same family as somebody else; Considered in relation or in proportion to something else

 • Relaxed /rɪˈlakst/

  Thanh thản, bình tĩnh; thoải mái

  Free from tension and anxiety; a relaxed situation is comfortable and informal

 • Relief /rɪˈliːf/

  Sự khuây khoả

  The feeling of happiness that you have when something unpleasant stops or does not happen

 • Remarkable /rɪˈmɑːrkəbl/

  Khác thường, đặc biệt, đáng chú ý

  Unusual or surprising in a way that causes people to take notice

 • Repeat /rɪˈpiːt/

  Nhắc lại, lặp lại, làm lại; kể lại, thuật lại

  To say or do something more than once; to tell someone something that someone else has told you

 • Research /rɪˈsɜːrtʃ/

  Sự nghiên cứu; Nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu

  A careful study of a subject, especially in order to discover new facts or information about it; To study a subject in detail, especially in order to discover new information or reach a new understanding

 • Resonance /ˈrezənəns/

  Cộng hưởng; sự vang vọng, dội tiếng

  The ​production of a ​sound as a ​result of ​vibration (= ​shaking) of another ​object; (of sound) the quality of being resonant

 • Respiration /ˌrespəˈreɪʃn/

  Sự hô hấp

  The act of breathing

 • Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/

  Chịu trách nhiệm

  Used to describe something, for ​example, a ​job, where you are able to ​act and make decisions on your own

 • Restore /rɪˈstɔːr/

  Khôi phục; sửa chữa, phục hồi; hoàn trả

  To bring back a situation or feeling that existed before; to repair something old; to give something back to the person it was stolen from or who lost it

 • Retire /rɪˈtaɪər/

  Nghỉ hưu

  To ​leave ​your ​job or ​stop ​working because of ​old ​age or ​ill ​health

 • Roast /roʊst/

  Thịt quay, thịt nướng;  Quay, nướng (thịt...); rang (cà phê...); Quay, nướng trong lò

  A large piece of roasted meat; To cook food in an oven or over a fire; to heat nuts or coffee beans so that they become drier and browner; To be cooked without liquid in an oven or over a fire

 • Role /roʊl/

  Vai (diễn)

  An actor’s part in a play, film or movie, etc.

 • Rule of thumb /ruːl θʌm/

  Dựa trên kinh nghiệm

  A practical method of doing or measuring something, usually based on past experience rather than on exact measurement

 • Sadness /ˈsadnəs/ 

  Sự buồn bã

  The feeling of being sad

 • Salad dressing /ˈsæləd ˈdresɪŋ/

  Nước sốt salad

  A ​cold ​sauce made from ​oil and ​vinegar, ​added to ​salads to give ​flavour

 • Salmon /ˈsæmən/

  Cá hồi

  A large fish with silver skin and pink flesh that is used for food. Salmon live in the sea but swim up rivers to lay their eggs

 • Same-sex marriage /seɪm seks ˈmærɪdʒ/

  Hôn nhân đồng tính

  Marriage between two people of the same sex

 • Sandwich /ˈsænwɪtʃ/

  Bánh mì kẹp

  Two slices of bread, often spread with butter, with a layer of meat, cheese, etc. between them

 • Satellite /ˈsætəlaɪt/

  Vệ tinh nhân tạo; vệ tinh; nước chư hầu

  A device sent up into space to travel around the earth, used for collecting information or communicating by radio, television, etc.; a natural object moving around a larger object in space; a country controlled by or depending on a more powerful country

 • Satisfaction /ˌsætɪsˈfækʃn/

  Sự thoả mãn

  Fulfilment of one’s wishes, expectations, or needs, or the pleasure derived from this

 • Sauce /sɔːs/

  Nước sốt

  A thick liquid that is eaten with food to add flavour to it

 • Scalar /ˈskeɪlər/

  Vô hướng

  A quantity that has size but no direction

 • Scared /skerd/

  Bị hoảng sợ

  Fearful; frightened

 • Schedule /ˈskedʒuːl/

  Lịch trình, kế hoạch làm việc; Sắp xếp, bố trí

  A ​plan of ​activities or ​tasks together with the ​times or ​dates when they are intended to ​happen or be done; To ​arrange that an ​event or ​activity will ​happen at a ​particular ​time

 • Schoolmate /ˈskuːlmeɪt/

  Bạn đồng môn

  A person who attends or attended the same school as oneself

 • Scoreboard /ˈskɔːrbɔːrd/

  Bảng điểm

  A large board on which the score in a game or competition is shown

 • Screen /skriːn/

  Màn ảnh, màn bạc; màn hình; Chiếu lên màn ảnh; kiểm tra, sàng lọc

  A large, flat surface where a film or an image is shown; the part of a television or computer that shows images or writing; To show something on television or at a cinema; to find out if people have an illness by doing medical tests on them

 • Sea /siː/

  Biển

  The salt water that covers most of the earth’s surface and surrounds its continents and islands

 • Seafood /ˈsiːfuːd/

  Hải sản

  Fish and sea creatures that can be eaten, especially shellfish

 • Section /ˈsekʃn/

  Phần cắt ra, khúc, đoạn; mặt cắt, tiết diện

  Any of the parts into which something is divided; a model or drawing of something that shows how it would look if it were cut from top to bottom and seen from the side

 • Seed /siːd/

  Hạt giống; (số nhiều) mầm mống, nguyên nhân; Ra hạt; gieo hạt

  The small hard part produced by a plant, from which a new plant can grow; [plural] the cause of a feeling or situation, or the early stages of it; To produce seeds; to plant seeds in an area of ground

 • Selfie /ˈselfiː/

  Ảnh tự sướng

  A photo of yourself that you take, typically with a smartphone or a webcam, and usually put on a social networking site

 • Semi-vegetarian /ˈsemiˌvedʒəˈteriən/

  Người ăn uyễn (ăn chay một phần)

  A person who eats mostly plant foods, dairy products, and eggs, and occasionally chicken, fish, and red meat

 • Sensible /ˈsensəbl/

  Có có xét đoán, biết điều

  (Of people and their behaviour) able to make good judgements based on reason and experience rather than emotion; practical

 • Sequel /ˈsiːkwəl/

  Sự tiếp tục, đoạn tiếp

  A book, film or movie, play, etc. that continues the story of an earlier one

 • Series /ˈsɪriːz/

  Loạt, dãy, chuỗi, đợt

  A ​number of ​similar or ​related ​events or things, one ​following another

 • Server /ˈsɜːrvər/

  Máy chủ

  A computer program that controls or supplies information to several computers connected in a network; the main computer on which this program is run

 • Ship /ʃɪp/

  Con tàu

  A large boat that carries people or goods by sea

 • Shirt dress /ʃəːt dres/

  Áo váy

  A dress with a collar and button fastening in the style of a shirt, typically cut without aseam at the waist

 • Shocked /ʃɑːks/

  Bị sốc, bị choáng

  Cause (someone) to feel surprised and upset

 • Shooting /ˈʃuːtɪŋ/

  Vụ bắn súng; Đi săn bằng súng

  A situation in which a person is shot with a gun; the sport of shooting animals and birds with guns

 • Short /ʃɔːrt/

  Ngắn, thấp

  ​Small in ​length, ​distance, or ​height

 • Shoulder /ˈʃoʊldər/

  Vai

  Either of the two parts of the body between the top of each arm and the neck

 • Shy /ʃaɪ/

  Bẽn lẽn, nhút nhát, e thẹn

  (Of people) nervous or embarrassed about meeting and speaking to other people

 • Signature /ˈsɪɡnətʃər/

  Chữ ký

  Your name as you usually write it, for example at the end of a letter

 • Silver medalist /ˈsɪlvərˈmedəlɪst/

  Giải huy chương bạc

  The person who wins the second prize in a race or competition

 • Skateboard /ˈskeɪtbɔːrd/

  Ván trượt

  A short narrow board with small wheels at each end, which you stand on and ride as a sport

 • Skirt /skɜːrt/

  Chân váy

  A piece of clothing for a woman or girl that hangs from the waist

 • Slipper /ˈslɪpər/

  Dép lê

  A loose soft shoe that you wear in the house

 • Smart /smɑːrt/

  Thanh nhã, bảnh bao; thông minh, nhanh trí

  Clean, neat and looking new and attractive; intelligent, or ​able to ​think ​quickly or ​intelligently in ​difficult ​situations

 • Smock /smɒk/

  Áo khoác ngoài

  A dress or top for a woman or girl, gathered at the chest and having a loosely fitting lower part

 • Snack /snæk/

  Bữa ăn nhẹ

  A small meal or amount of food, usually eaten in a hurry

 • Snowboarding /ˈsnoʊbɔːrdɪŋ/

  Môn trượt tuyết bằng ván trượt, môn lướt ván tuyết

  The sport of moving over snow on a snowboard

 • Sociable /ˈsoʊʃəbl/

  Dễ gần, hòa đồng

  (Of people) enjoying spending time with other people

 • Social networking /ˈsoʊʃl ˈnetwɜːrkɪŋ/

  Mạng xã hội

  Communication with people who share your interests using a website or other service on the Internet

 • Socialist /ˈsoʊʃəlɪst/

  Người theo chủ nghĩa xã hội, người ủng hộ chủ nghĩa xã hội; Ủng hộ chủ nghĩa xã hội, có liên quan đến chủ nghĩa xã hội

  A supporter of socialism or member of a socialist political party; Supporting or relating to socialism

 • Softball /ˈsɔːftbɔːl/

  Bóng mềm

  A game similar to baseball but played on a smaller field with a larger, softer ball

 • Solid /ˈsɑːlɪd/

  Chất rắn, vật rắn; hình ba chiều; Rắn; rắn chắc

  A substance or object that is not a liquid or a gas; a shape that has length, width, and height, and is not flat; Hard and firm without holes or spaces, and not liquid or gas; strong and not easily broken or damaged

 • Sonar /ˈsoʊnɑːr/

  Hệ thống định vị vật dưới nước bằng siêu âm

  Equipment or a system for finding objects underwater using sound waves

 • Sorrow /ˈsɑːroʊ/

  Sự đau khổ, muộn phiền

  A feeling of deep distress caused by loss, disappointment, or other misfortune suffered by oneself or others

 • Sound-sync /saʊnd sɪŋk/

  Âm thanh đồng bộ

  Refers to sound recorded at the time of the filming of movies and has been widely used in movies since the birth of sound movies

 • Spacesuit /ˈspeɪssuːt/

  Bộ quần áo vũ trụ

  A special suit that covers the whole body and has a supply of air, allowing somebody to survive and move around in space

 • Speak /spiːk/

  Nói; nói với, nói về; nói được, biết được (một thứ tiếng)

  To say something using your voice; to talk to someone/about something; to be able to communicate in English/French/German, etc.

 • Specialty /ˈspeʃəlti/

  Đặc sản, sản phẩm/dịch vụ đặc biệt; chuyên ngành, chuyên môn

  A type of food or product that a restaurant or place is famous for because it is so good; a ​subject that someone ​knows a lot about

 • Spectator /ˈspekteɪtər/

  Khán giả

  A person who is watching an event, especially a sports event

 • Spicy /ˈspaɪsi/

  Cay

  Having a strong taste because spices have been used to flavour it

 • Sport /spɔːrt/

  Thể thao; môn thể thao; Chưng diện

  Activity that you do for pleasure and that needs physical effort or skill, usually done in a special area and according to fixed rules; a particular form of sport; To wear or be decorated with something

 • Spouse /spaʊz/

  Vợ/Chồng

  A husband or wife, considered in relation to their partner

 • Staff /stæf/

  Nhân viên

  All the ​people who ​work for a particular ​company or ​organization, or in a particular ​place

 • Star /stɑːr/

  Nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh); ngôi sao, tinh tú; Đóng vai chính

  A famous singer, actor, sports person, etc.; a ball of burning gases that you see as a small point of light in the sky at night; To have one of the main parts in a film or movie, play, etc.

 • Steak /steɪk/

  Thịt bít tết

  A thick slice of good quality beef

 • Stereotype /ˈsteriətaɪp/

  Khuôn mẫu, sự rập khuôn; Rập khuôn, công thức hóa

  An ​idea that is used to ​describe a ​particular ​type of ​person or thing, or a ​person or thing ​thought to ​represent such an ​idea; To form a fixed idea about a person or thing which may not really be true

 • Stocking /ˈstɑːkɪŋ/

  Vớ dài

  Either of a pair of thin pieces of clothing that fit closely over a woman’s legs and feet

 • Storage /ˈstɔːrɪdʒ/

  Sự lưu trữ, tích trữ; kho, khu vực kho

  The process of keeping something in a particular place until it is needed; the space where things can be kept

 • Stork /stɔːrk/

  Con cò

  A large, white bird with very long legs that walks around in water to find its food

 • Strategy /ˈstrætədʒi/

  Chiến lược; sự vạch kế hoạch, chiến lược

  A plan that you use to achieve something; the act of planning how to achieve something

 • Stretch /stretʃ/

  Sự căng ra, sự duỗi ra; sự kéo dài liên tục (của cái gì); Kéo dài ra, căng ra; trải ra, chạy dài ra

  An act of stretching; a continuous area of land or water; a continuous period of time; To make something longer, wider or looser, for example by pulling it; to become longer, etc. in this way; to spread over an area of land; to continue over a period of time

 • Structure /ˈstrʌktʃər/

  Cấu trúc, kết cấu

  The way in which the parts of something are connected together, arranged or organized; a particular arrangement of parts

 • Stupid /ˈstjuːpɪd/

  Ngu ngốc; chậm hiểu; ngớ ngẩn; ngu xuẩn

  Silly or unwise; showing poor judgment or little intelligence; annoying, or causing a problem

 • Subway /ˈsʌbweɪ/

  Tàu điện ngầm; đường hầm

  A railway system in which electric trains travel through tunnels below ground; an underground passage that allows people on foot to cross a busy road

 • Suit /suːt/

  Áo vét

  A set of clothes made of the same cloth, including a jacket and trousers/pants or a skirt

 • Sunglasses /ˈsʌnɡlæsɪz/

  Kính mát

  A pair of glasses with dark glass in them that you wear to protect your eyes from bright light from the sun

 • Supercomputer /ˈsuːpərkəmpjuːtər/

  Siêu máy tính

  A powerful computer with a large amount of memory and a very fast central processing unit

 • Superstar /ˈsuːpərstɑːr/

  Siêu sao

  A very famous performer, for example an actor, a singer or a sports player

 • Surfing /ˈsɜːrfɪŋ/

  Lướt sóng

  The sport of riding on waves while standing on a narrow board

 • Surprised /sərˈpraɪzd/

  Ngạc nhiên

  Feeling or showing surprise

 • Suspend /səˈspend/

  Đình chỉ, tạm hoãn; đình chỉ công tác; treo lên; lơ lửng

  To stop something from being active, either temporarily or permanently; to officially prevent somebody from doing their job, going to school, etc. for a time; to hang; to float in liquid or air without moving

 • Sweet /swiːt/

  Kẹo; Ngọt, có vị đường; xinh xắn, duyên dáng; tử tế, dễ thương

  A small piece of sweet food, often made of sugar or chocolate; Containing, or tasting as if it contains, a lot of sugar; attractive, often because of being small; kind and friendly

 • Swimmer /ˈswɪmər/

  Vận động viên bơi lội, người bơi

  A person who can swim; a person who is swimming

 • Swipe /swaɪp/

  Cú đập, cú vụt; Vụt, đập ai/cái gì; lướt trên màn hình thiết bị điện tử

  An act of hitting or trying to hit someone or something; To hit or try to hit something, especially with a sideways movement; to move your finger over the screen of a mobile phone or tablet in order to move onto the next page, choose something, etc.

 • Sympathy /ˈsɪmpəθi/ 

  Sự thông cảm, đồng cảm, thương cảm

  Feelings of pity and sorrow for someone else’s misfortune

 • Synonymous /sɪˈnɑːnɪməs/

  Đồng nghĩa (Văn học, Ngôn ngữ học)

  Having the same, or nearly the same, meaning

 • Synthesis /ˈsɪnθəsɪs/

  Sự tổng hợp

  The ​production of a ​substance from ​simpler ​materials after a ​chemical ​reaction

 • T-shirt /ˈtiːʃəːt/

  Áo phông

  An informal shirt with short sleeves and no collar or buttons, or just a few buttons at the top

 • Table tennis /ˈteɪblˈtenɪs/

  Bóng bàn

  A game played like tennis with bats and a small plastic ball on a table with a net across it

 • Tactic /ˈtæktɪk/

  Sách lược

  A ​planned ​method for ​achieving a particular ​result

 • Talent show /ˈtælənt ʃoʊ/

  Cuộc thi tài năng

  A performance, for example on television or in a school, in which people compete to show how well they can sing, dance, play a musical instrument, entertain by telling funny jokes or stories, etc.

 • Tall /tɔːl/

  Cao

  Of great or more than average height, especially (with reference to an object) relative to width

 • Tasty /ˈteɪsti/

  Ngon, đầy hương vị

  Having a strong and pleasant flavour

 • Teapot /ˈtiːpɑːt/

  Ấm trà

  A container with a spout, a handle and a lid, used for making and serving tea

 • Tectonic Plates /tekˈtɑːnɪk pleɪts/

  Mảng kiến tạo (Địa lý)

  The different sections of the Earth's crust that shift on the underlying mantle

 • Television /ˈtelɪvɪʒn/

  Truyền hình

  A piece of electrical equipment with a screen on which you can watch programmes with moving pictures and sounds

 • Tennis /ˈtenɪs/

  Quần vợt

  A game in which two or four players use rackets to hit a ball backwards and forwards across a net on a specially marked court

 • Tense /tens/

  Căng thẳng; bồn chồn, hồi hộp

  Nervous or worried, and unable to relax; in which people have strong feelings such as worry, anger, etc. that often cannot be expressed openly

 • Terror /ˈterər/

  Sự khiếp sợ

  Extreme fear

 • Thankful /ˈθaŋkfʊl/

  Biết ơn

  Pleased and relieved

 • Theater /ˈθi·ə·t̬ər/

  Nhà hát, rạp hát

  A ​building, ​room, or ​outside ​structure with ​rows of ​seats, each ​row usually ​higher than the one in ​front, from which ​people can ​watch a ​performance, a ​movie, or another ​activity

 • Theory /ˈθiːəri/

  Lý thuyết, học thuyết; lý luận, nguyên lý; ý kiến, giả định

  A formal set of ideas that is intended to explain why something happens or exists; the principles on which a particular subject is based; an opinion or idea that somebody believes is true but that is not proved

 • Thigh /θaɪ/

  Đùi

  The part of the human leg between the hip and the knee

 • Thong /θɑːŋ/

  Dép quai xỏ ngón

  A light sandal or flip-flop

 • Thoughtful /ˈθɔːtfl/

  Trầm tư, trầm ngâm; có suy nghĩ, chín chắn; chu đáo, quan tâm

  Quiet because you are ​thinking about something; carefully considering things; kind and always thinking about how you can help other people

 • Thrill /θrɪl/

  Sự chấn động tinh thần

  A sudden feeling of excitement and pleasure

 • Timeless /ˈtaɪmləs/

  Vô tận, mãi mãi

  Not appearing to be affected by the passing of time or by changes in fashion

 • Tired /ˈtaɪərd/

  Mệt mỏi, cần nghỉ ngơi

  Feeling that you would like to sleep or rest; needing rest

 • To be on the receiving end /rɪˈsiːvɪŋ/

  Hứng chịu điều gì không vui, không tốt đẹp mà người khác gây ra

  If you are at/on the receiving end of something unpleasant that someone does, you suffer because of it

 • To be working/firing on all cylinders /ˈsɪlɪndərz/

  Dùng hết sức lực để làm gì

  Using all your energy to do something; working as well as possible

 • To boil down to sth /bɔɪl/

  Chung quy là; rốt cuộc là

  (of a situation, problem, etc.) To have something as a main or basic part

 • To call in sick /kɔːl sɪk/

  Gọi điện thoại xin nghỉ ốm

  To telephone work or school to say you are ill and will not be there

 • To derive (sth) from sth /dɪˈraɪv/

  Nhận ra, rút ra điều gì từ đâu; có được niềm vui hay lợi ích gì từ đâu; chiết xuất từ cái gì

  To come or develop from something; to get something from something; to obtain a substance from something

 • To fill up with sb/sth /fɪl/

  Chất đầy, lấp đầy bởi ai/cái gì

  To put as much as possible into someone or something

 • To get/wrap one’s head around sth /ræp/

  Hiểu biết được về vấn đề gì

  To comprehend something that one considers challenging, confusing, or a foreign concept

 • To lodge complaint (against sb) /lɑːdʒ kəmˈpleɪnt əˈɡenst/

  Đệ đơn kiện ai

  To place a charge against someone

 • To mean (sth) to sb /miːn/

  Quan trọng, có ý nghĩa với ai

  If something means something to you, it is important to you in some way

 • To peek into sth /piːk/

  Liếc nhìn, nhìn lén, nhìn trộm

  To steal a quick glimpse into something

 • To put sth in practice /ˈpræktɪs/

  Đưa điều gì vào thực tiễn cuộc sống

  To make a suggested procedure the actual procedure

 • To sentence sb (to sth) /ˈsentəns/

  Kết án, tuyên án ai

  To order someone to suffer confinement, death, or labor for committing a crime

 • To stand still /stænd stɪl/

  Đứng im tại chỗ; không di chuyển

  To remain in place; to hold still; to remain fixed or immobile

 • To stock sth up /stɑːk/

  Chất đầy, tích đầy hàng hóa, thực phẩm vào trong thứ gì; mua nhiều thứ gì để tích trữ

  To fill something with goods, food, etc.; to buy a lot of something so that you can use it later

 • To take sth out on sb /teɪk/

  Giận cá chém thớt

  To behave in an unpleasant way towards somebody because you feel angry, disappointed, etc., although it is not their fault

 • To team up with sb/sth /tiːm/

  Phối hợp, hợp sức với ai hay với một tập thể để làm việc gì

  To join with another person or group to achieve something

 • To turn the tide /tɜːrn taɪd/

  Đảo ngược tình thế (thường là theo hướng có lợi)

  To completely change the direction of something

 • To wipe out /waɪp/

  Mất thăng bằng; phá hủy, làm cái gì biến mất hoàn toàn; làm ai kiệt sức

  To fall over, especially when you are doing a sport such as skiing or surfing; to destroy or remove somebody/something completely; to make somebody extremely tired

 • Toddler /ˈtɑːdlər/

  Đứa bé mới chỉ biết đi

  A child who has only recently learnt to walk

 • Together /təˈɡeðər/

  Cùng với nhau

  With or near to somebody/something else; with each other

 • Torment /ˈtɔːrment/

  Sự đau khổ, dày vò, dặn vặt

  Extreme suffering, especially mental suffering; a person or thing that causes this

 • Tour guide /tʊr ɡaɪd/

  Hướng dẫn viên du lịch

  A person employed to show tourists around places of interest

 • Tragic /ˈtrædʒɪk/

  Bi thảm, thảm thương

  Making you feel very sad, usually because somebody has died or suffered a lot

 • Tranquility /traŋˈkwɪlɪti/

  Sự yên tĩnh, yên bình, thanh bình

  The quality or state of being tranquil; calm

 • Trend /trend/

  Xu hướng

  A general direction in which a situation is changing or developing

 • Trial and error /ˈtraɪəl ənd ˈerər/

  Phương pháp “thử và sai”

  The process of solving a problem by trying various methods until you find a method that is successful

 • Trust /trʌst/

  Sự tín nhiệm, tin cậy; Tin cậy, tín nhiệm

  Firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something; To believe that someone is good and honest and will not harm you

 • Truthful /ˈtruːθfʊl/

  Chân thật

  Saying only what is true

 • Twin /twɪn/

  Sinh đôi

  One of two children born at the same time to the same mother

 • Two-way /tuː weɪ/

  Hai chiều

  Needing equal effort from both people or groups involved

 • Ugly /ˈʌɡli/

  Xấu xí; xấu xa, đáng sợ, gở

  Unpleasant to ​look at; (of an event, a situation, etc.) unpleasant or dangerous; involving threats or violence

 • Umbrella /ʌmˈbrelə/

  Dù, ô

  An object with a round folding frame of long straight pieces of metal covered with material, that you use to protect yourself from the rain or from hot sun

 • Uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbl/ 

  Bất tiện, không thoải mái; lo lắng

  Not ​feeling ​comfortable and ​pleasant, or not making you ​feel ​comfortable and ​pleasant; slightly ​embarrassed, or making you ​feel ​slightly ​embarrassed

 • Undefeated /ˌʌndɪˈfiːtɪd/

  Bất khả chiến bại

  Not having lost or been defeated

 • Underwear /ˈʌndərwer/

  Đồ lót

  Clothes that you wear under other clothes and next to the skin

 • Uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/

  Đồng phục

  The clothes worn by the members of a sports team when they are playing

 • Upset /ʌpˈset/

  Làm bối rối, lo lắng

  To make somebody/yourself feel unhappy, anxious or annoyed

 • Vaulter /ˈvɔːltər/

  Vận động viên nhảy, người nhảy (nhảy xào, nhào lộn)

  A person who takes part in pole-vaulting

 • Vegetarian /ˌvedʒəˈteriən/

  Người ăn chay

  Eating no meat or fish

 • Victory /ˈvɪktəri/

  Chiến thắng

  Success in a game, an election, a war, etc.

 • Village /ˈvɪlɪdʒ/

  Làng, xã

  A very small town located in a country area

 • Vinegar /ˈvɪnɪɡər/

  Giấm

  A liquid with a bitter taste made from malt (= a type of grain) or wine, used to add flavour to food or to preserve it

 • Visit /ˈvɪzɪt/

  Chuyến thăm; Thăm thú, ghé thăm; truy cập trang web

  An ​occasion when you visit a ​place or ​person; To go to see a person or a place for a period of time; to look at a website

 • Voice-activated /ˈvɔɪsˌæktɪveɪtɪd/

  Kích hoạt bằng âm thanh

  Voice-activated ​machines, ​systems, etc. ​work when you ​speak ​instructions to them

 • Vulture /ˈvʌltʃər/

  Chim kền kền; kẻ trục lợi

  A large bird, usually without feathers on its head or neck, that eats the flesh of animals that are already dead; a person who hopes to gain from the troubles or sufferings of other people

 • Waist /weɪst/

  Thắt lưng, eo

  The area around the middle of the body between the ribs and the hips, often narrower than the areas above and below

 • Wander /ˈwɑːndər/

  Sự đi lang thang; Đi lang thang, thả bộ

  A short walk in or around a place, usually with no special purpose; To walk slowly around or to a place, often without any particular sense of purpose or direction

 • Watch /wɑːtʃ/

  Đồng hồ đeo tay; Xem, theo dõi

  A type of small clock that you wear on your wrist, or (in the past) carried in your pocket; To look at somebody/something for a time, paying attention to what happens

 • Waterfront /ˈwɔːtərfrʌnt/

  Khu bờ sông, bến cảnh, bến tàu

  A part of a town or an area that is next to water, for example in a harbour

 • Well-known /ˈwelˈnoʊn/

  Nổi tiếng, được nhiều người biết đên

  Known about by a lot of people

 • Wife /waɪf/

  Vợ

  A married woman considered in relation to her spouse

 • Wireless /ˈwaɪərləs/

  Không dây

  A system of sending and receiving signals

 • Wonderful /ˈwʌndərfl/

  Kỳ diệu, phi thường; rất tốt, đáng thán phục, tuyệt vời

  Inspiring delight, pleasure, or admiration; extremely good; marvellous

 • World Wide Web /wɜːrld waɪd web/

  Mạng lưới toàn cầu

  A system for finding information on the Internet, in which documents are connected to other documents using hypertext links

 • Wrist /rɪst/

  Cổ tay

  The part of the body between the hand and the arm

 • Young /jʌŋ/

  Trẻ trung

  Having lived or existed for only a short time, or not as old as the norm or as would be expected

 • zebra /'zi:brə/

  ngựa vằn

  type of striped African animal which resembles a horse

 • zombie /'zɑmbɪ/

  thây ma, xác sống

  a dead body that has been brought back to life by a supernatural force